Főoldal » Archív » A segítségére kelt mentőápolóra támadt az elkövető Tatabányán

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat.

Az elkö­ve­tő 2017. feb­ru­ár 10. nap­ján Tata­bá­nya köz­te­rü­le­tén, az utcán feküdt rosszul­lé­te miatt. Az elkö­ve­tő ellá­tá­sa érde­ké­ben a hely­szín­re érke­zett az Orszá­gos Men­tő­szol­gá­lat men­tő­au­tó­ja, ame­lyen a sér­tett men­tő­ápo­ló­ként tel­je­sí­tett szol­gá­la­tot.

A sér­tett az esz­mé­le­tén lévő elkö­ve­tőt a föld­ről fel­ál­lí­tot­ta és bekí­sér­te a men­tő­au­tó­ba, ahol leül­tet­te. Ezt köve­tő­en azon­ban az elkö­ve­tő szi­dal­maz­ta a sér­tet­tet, majd hir­te­len moz­du­lat­tal a tor­kán egy alka­lom­mal meg­ütöt­te. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett­nek sérü­lé­se nem kelet­ke­zett.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban a bün­te­tett elő­éle­tű elkö­ve­tő­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.