Főoldal » Archív » A sértett a kabátját kereste rajtuk a kocsmában, ezért később a buszmegállóban eszméletlenre verték – Vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken azzal a 25 éves és 21 éves román állam­pol­gár­ral szem­ben, akik 2017. feb­ru­ár 26. nap­ján, éjjel súlyo­san bán­tal­maz­tak egy fér­fit a 99-es busz Buda­pest IX. kerü­let, Ferde utcai megállójában. 

A vád­irat sze­rint előző este a vád­lot­tak ugyan­ab­ban a Buda­pest, Határ úti vil­la­mos vég­ál­lo­más­nál talál­ha­tó kocs­má­ban ita­loz­tak, ahol a sér­tett egy isme­rő­sé­vel szin­tén italt fogyasztott.

A sér­tett elvesz­tett kabát­ját keres­te, ezért meg­kér­dez­te a kocs­má­ban lévő­ket – így a vád­lot­ta­kat is –, hogy nem látták-e azt, majd miu­tán a kabá­tot meg­ta­lál­ta, gya­lo­go­san távo­zott a 99-es busz meg­ál­ló­ja felé. Nem sok­kal később követ­ték őt a vád­lot­tak, és a busz­meg­ál­ló­ban ülő sér­tett­hez futot­tak, majd ami­att, hogy koráb­ban őket a sér­tett lopás­sal gya­nú­sí­tot­ta, köze­pes erő­vel külön-külön leg­alább 7-8 alka­lom­mal meg­ütöt­ték és 5-6 alka­lom­mal megrúgták.

A sér­tett az üté­sek­től a föld­re esett, de a vád­lot­tak csak akkor fejez­ték be a bán­tal­ma­zá­sát, ami­kor már az esz­mé­le­tét is elvesztette.

A bán­tal­ma­zást szem­ta­núk ész­lel­ték és érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get, akik az elkö­ve­tő­ket elfogták.

A főügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra az eset­re, ha a vád­lot­tak a tár­gya­lás elő­ké­szí­té­se során a bűnös­sé­gü­ket beis­me­rik és lemon­da­nak a tár­gya­lás jogá­ról alter­na­tív, un. mér­té­kes indít­ványt is tett azzal, hogy beis­me­rés ese­tén 2-2 év vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés és 2-2 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát kéri a bíróságtól.