Főoldal » Hírek » A sértett táskájában kutatott, amikor jöttek a rendőrök- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 22 éves férfi ellen kifosz­tás bűn­tet­te miatt.

A vád­irat sze­rint 2020. augusz­tus ele­jén a haj­na­li órák­ban, Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban a vád­lott ész­re­vet­te a busz­meg­ál­ló­ban a padon maga­te­he­tet­le­nül alvó ittas fér­fit. Elő­ször kör­be­sé­tál­ta, néze­get­te, majd körül­né­zett, hogy látják-e őket. Ezután a sér­tett dere­kán lévő far­mer­ka­bá­tot levet­te, és néhány méter­re odébb vitte, abból kivett egy 2 000 Ft érté­kű parfümöt.

Vissza­ment a fér­fi­hez, leült mellé, és a sér­tett nya­ká­ban lévő tás­ká­ban kez­dett el kutat­ni. Cse­lek­mé­nyét azon­ban az önkor­mány­za­ti ren­dé­szet tér­fi­gye­lő kame­rán keresz­tül ész­lel­te és érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get, így ami­kor a rend­őr­jár­őrök a hely­szín­re érkez­tek, a vád­lott azon­nal fel­ha­gyott a cse­lek­mé­nyé­vel, kikap­ta a kezét a tás­ká­ból, de intéz­ke­dés alá vonták. 

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést és pénz­bün­te­tést indítványozott.