Főoldal » Hírek » A síneken hagyták a migránsokat szállító gépkocsit a menekülő embercsempészek - fotókkal- a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat két mol­dáv állam­pol­gár­ral szem­ben. Az elkö­ve­tők 2021. októ­ber 2-án hét mig­ráns szál­lí­tá­sa köz­ben elme­ne­kül­tek, majd a kül­föl­di­e­ket szál­lí­tó gép­ko­csit a vas­úti síne­ken hagyták.

A vád­irat sze­rint az egyik férfi az öt fő szál­lí­tá­sá­ra alkal­mas sze­mély­gép­ko­csi­ba fel­vett három szír és négy szo­má­li­ai mene­kül­tet, akik közül négyen a hátsó ülé­se­ken, hár­man a belül­ről nem nyit­ha­tó cso­mag­tar­tó­ban fekve utaz­tak. A mene­kül­tek a sötét, leve­gőt­len cso­mag­tar­tó­ban több órán keresz­tül meg­ál­lás nél­kül tar­tot­tak auszt­ri­ai úti cél­juk felé. A férfi társa egy másik autó­ban, azt kevés­sel meg­előz­ve köz­le­ke­dett, és útköz­ben tele­fo­non tar­tot­ták a kapcsolatot.

A rend­őrök a mene­kül­te­ket szál­lí­tó gép­ko­csit ellen­őriz­ni akar­ták, azon­ban a vád­lott nem állt meg, hanem Adony­ban, a vas­úti sínek előtt a mozgó jár­mű­ből kiug­rott és elme­ne­kült. A moz­gás­ban lévő autó a mig­rán­sokk­kal a sínek­re gurul­va állt meg. A hely­szín­ről elme­ne­kü­lő ember­csem­pészt a társa fel­vet­te, majd őket a rend­őrök Rác­ke­reszt­úr tér­sé­gé­ben elfog­ták. A rend­őrök a mene­kül­te­ket szál­lí­tó gép­ko­csit a vas­úti sínek­ről eltávolították.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a ter­hel­tek­kel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, Magyar­or­szág terü­le­té­ről való kiuta­sí­tá­su­kat, vala­mint a letar­tóz­ta­tá­suk fenn­tar­tá­sát indítványozta.