Főoldal » Archív » A Somogy Megyei Főügyészség bűncselekmény útján megszerzett termőföldek tulajdonjogának törlése iránt indított polgári pert

A Somogy Megyei Főügyész­ség Köz­jo­gi Szak­ága kere­se­tet nyúj­tott be a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­hez azzal a cél­lal, hogy 19, bűn­cse­lek­mény útján meg­szer­zett ter­mő­föld tulaj­don­jo­ga vissza­ke­rül­jön ere­de­ti tulajdonosához.

A pol­gá­ri per előz­mé­nye egy bün­te­tő­ügy volt, amely azért indult, mert a bün­te­tő­ügy vád­lott­ja – aki egy­ben a pol­gá­ri per alpe­re­se – az elhunyt roko­nai nevé­ben készí­tett meg­ha­tal­ma­zá­sok fel­hasz­ná­lá­sá­val kötött aján­dé­ko­zá­si szer­ző­dé­se­ket össze­sen 19, nagy érté­kű ter­mő­föld­re úgy, hogy a hamis meg­ha­tal­ma­zá­sok­kal az ingat­la­nok tulaj­don­jo­gát előbb néhai édes­ap­já­nak, majd magá­nak sze­rez­te meg. Az alpe­res ilyen módon össze­sen 1694.36 arany­ko­ro­na érté­kű ter­mő­föld tulaj­don­jo­gá­hoz jutott hozzá.

Az ügyész­ség bün­te­tő és köz­jo­gi szak­ágá­nak együtt­mű­kö­dé­se alap­ján most a Somogy Megyei Főügyész­ség Köz­jo­gi Szak­ága a köz­ér­dek sérel­mé­re hivat­ko­zás­sal nyúj­tott be kere­se­tet az alpe­res 19 ingat­lan­ra bejegy­zett tulaj­don­jo­gá­nak ingatlan-nyilvántartásból való tör­lé­se és az ere­de­ti tulaj­do­no­sok tulaj­don­jo­gá­nak vissza­jegy­zé­se érdekében.

Az ügyész­ség köz­ér­dek­re ala­pí­tott fel­lé­pé­sét indo­kol­ja, hogy nyil­ván­va­ló tár­sa­dal­mi érdek az, hogy a bűn­cse­lek­mény útján tör­tént tulaj­don­szer­zé­se­ket az ingatlan-nyilvántartásból töröl­jék külö­nö­sen akkor, ha az alpe­res tevé­keny­sé­ge egy­ben a nem­ze­ti vagyon részét képe­ző ter­mő­föl­dek meg­szer­zé­sé­re vonat­ko­zó szi­go­rú sza­bá­lyok kiját­szá­sá­ra is irányult.