Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » A somogyszili betörő egyszerre vette semmibe a karácsonyt és az illemet

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal és nemes­fém­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 28 éves somogy­szi­li fér­fit, aki kará­csony nap­ján lopta meg az őt ven­dé­gül látó ismerőseit.

A vád­lott 2018 novem­be­ré­ben Somogy­szil­ben tört be egy lakat­la­nul maradt házba, ahon­nan egy mosó­gé­pet hozott el. Ekkor még nem került rend­őr­kéz­re, ezért ami­kor kará­csony nap­ján az egyik falu­ban lakó német pár házá­ban ita­lo­zott, kihasz­nál­ta ven­dég­lá­tói figyel­met­len­sé­gét, és a ház­ból kife­lé jövet ello­pott egy érté­kes mobiltelefont.

Haza­ér­ve elha­tá­roz­ta, hogy a kifi­gyelt továb­bi érté­kek miatt vissza­megy a német sér­tet­tek házá­ba, mivel szá­mí­tott rá, hogy ven­dég­lá­tói már alud­ni tér­tek. A vád­lott ezért a ház­hoz vissza­ment, fel­tör­te annak hátsó fa ajta­ját, majd arany­nyak­lán­cot, fény­ké­pe­ző­gé­pet, több féle kül­föl­di valu­tát, vala­mint divat­ék­sze­re­ket tulaj­do­ní­tott el, több mint 300.000,-Ft értékben.

A férfi a lopás során zsák­má­nyolt fény­ké­pe­ző­gé­pet később egy kapos­vá­ri üzlet­ben adta el, ahol azt állí­tot­ta, hogy az érté­kes gép az övé, majd ennek iga­zo­lá­sá­ra egy véte­li jegyet is aláírt.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben – oszt­va az ügyész­ség állás­pont­ját – 1 év 6 hónap bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tést és 2 év köz­ügyek­től eltil­tást sza­bott ki, vala­mint elren­del­te a vád­lott koráb­bi fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­té­sé­nek vég­re­haj­tá­sát is. Az íté­let a védel­mi fel­leb­be­zé­sek miatt nem emel­ke­dett jogerőre.