Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » A strandon ütötte meg a rendőrt egy férfi - videóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt ren­delt el nyo­mo­zást a 30 éves férfi ellen, aki ököl­lel támadt a rendőrre.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint, 2022. júni­us 11-én, dél­után, egy bala­to­ni strand gond­no­ka arról tett beje­len­tést, hogy egy fia­tal férfi ittas álla­pot­ban a strand ven­dé­ge­it inzul­tál­ta, köte­ke­dett és vere­ke­dett a tár­sa­sá­gá­ban lévő sze­mé­lyek­kel. A hely­szí­ne érke­ző jár­őrök azt lát­ták, hogy 8-10 ember kör­be­állt egy erő­sza­kos maga­tar­tást tanú­sí­tó fér­fit, aki fel­dúlt álla­pot­ban kia­bált, miköz­ben tár­sai siker­te­le­nül pró­bál­ták megnyugtatni.

Az agresszív férfi a rend­őri intéz­ke­dés során is tovább kia­bált, a szol­gá­la­ti egyen­ru­hát vise­lő rend­őrö­ket trá­gár jel­zők­kel illet­te, majd felé­jük lépett. Ekkor a jár­őrök egyi­ke, bal kar­ját kinyújt­va pró­bál­ta távol tar­ta­ni magá­tól a fér­fit, aki elő­ször a rend­őr kar­já­ra csa­pott, majd egy hir­te­len moz­du­lat­tal a rend­őrt ököl­lel arcon ütöt­te. A táma­dás követ­kez­té­ben a rend­őr meg­szé­dült, szem­öl­dö­ke fel­re­pedt és a fogá­ból is letört egy darab. Az ütés után a fér­fit tár­sai meg­fé­kez­ték, majd a rend­őrök meg­bi­lin­csel­ték és a kór­ház­ba szállították.

A rend­őr­ség garáz­da­ság elkö­ve­té­se miatt őri­zet­be vette a fér­fit, akit később a nyo­mo­zó ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt hall­ga­tott ki gyanúsítottként.

A bün­tet­len elő­éle­tű gya­nú­sí­tott beis­me­rő val­lo­mást tett, sza­bad­lá­bon védekezik.

A bűn­cse­lek­ményt mobil­te­le­fon­nal rögzítették: