Főoldal » Archív » A száguldó vonatnak futott egy ló Győr térségében

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be annak a lónak a tulaj­do­no­sá­val szem­ben, amely 2016 már­ci­u­sá­ban Győr tér­sé­gé­ben egy szá­gul­dó vonat­nak rohant. A sze­rel­vény­ben több mint 12 mil­lió forint kár kelet­ke­zett.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint azon a napon a 38 éves férfi meg­en­ged­te, hogy a győri ott­ho­nuk­ba kerti par­ti­ra érke­ző tíz éves kis­lány legel­ni vigye a nagy­tes­tű lovat. A gyer­mek veze­tő­szá­ron vitte ki az álla­tot a köze­li lege­lő­re, ahová őt édes­any­ja is elkí­sér­te.

A lege­lőn azon­ban a ló a vád­lott fiá­nak qua­do­zá­sá­tól meg­ijedt, elő­ször körbe-körbe futott, majd a veze­tő­szá­rat a gyer­mek kezé­ből kitép­ve elfu­tott a köze­li fás-bokros terü­le­ten fekvő vas­úti sínek felé.

A ló a sínek köze­lé­ben, a vas­úti átjá­ró előtt meg­állt, azon­ban meg­ijesz­tet­te az előt­te 140 km/h sebes­ség­gel elha­la­dó sze­rel­vény, és annak neki­sza­ladt.

A vona­ton utazó 80 fő közül senki sem sérült meg, azon­ban a sze­rel­vény­ben mint­egy 12.5 mil­lió forint kár kelet­ke­zett.

A vád­lott állat­tar­tó­ként meg­szeg­te azo­kat a jog­sza­bá­lyo­kat, ame­lyek sze­rint álla­tot csak úgy sza­bad tar­ta­ni, hogy az útra ne tud­jon kijut­ni, vala­mint az álla­tot olyan sze­mély­nek enged­te át, aki nem volt képes azt ural­ma alatt tar­ta­ni.

Az ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség­gel vádol­ja az elkö­ve­tőt.