Főoldal » Hírek » Szegedi Fellebbviteli Főügyészség » A szegedi drogdílerek büntetésének súlyosítását indítványozta a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség

A kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt indult bűn­ügy­ben a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség két sze­ge­di férfi bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sá­ra tett indítványt.

 A Sze­ge­di Tör­vény­szék nem jog­erős íté­le­té­vel egy sze­ge­di fér­fit jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt 6 év 2 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re és 7 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, míg a szin­tén sze­ge­di tár­sát bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt 3 év 4 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. A két férfi a cse­lek­mé­nyét beismerte.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész­ség mind­két ter­helt tekin­te­té­ben a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben, az első fokon tet­tes­ként elítélt férfi és védő­je pedig a bün­te­tés eny­hí­té­se iránt jelen­tett be fellebbezést.

A nem jog­erős íté­let tény­ál­lá­sa sze­rint az egyik elkö­ve­tő 2013 eleje óta Sze­ged bel­vá­ro­sá­ban több sze­mély­nek, köz­tük tizen­nyolc év alat­ti­ak­nak érté­ke­sí­tett mari­hu­á­nát, majd 2016. évtől tár­sá­nak doma­szé­ki tanyá­ján a kábí­tó­szer tar­tal­mú növény saját ter­mesz­té­sé­be kez­dett. A nyo­mo­zó­ha­tó­ság 2018 novem­be­ré­ben a tanyán össze­sen 98 tő ken­der­nö­vényt fog­lalt le. A vád­lot­tak­tól a ter­mesz­tés hely­szí­nén és a laká­su­kon lefog­lalt kábí­tó­szer ható­anyag­tar­tal­ma a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát több, mint más­fél­sze­re­sen meghaladta.

Az ügy­ben a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség mind­két férfi tekin­te­té­ben a cse­lek­mé­nyük tár­gyi súlyá­hoz meg­fe­le­lő­en iga­zo­dó, hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát, a kábí­tó­szert éve­kig érté­ke­sí­tő férfi ese­té­ben a bün­te­tés fegy­ház foko­zat­ban tör­té­nő vég­re­haj­tá­sát vala­mint a letar­tóz­ta­tást fenn­tar­tó vég­zés hely­ben­ha­gyá­sát indítványozta.

Az ügy­ben a másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dönteni.