Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Rendezvények » A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség 2018. évi tevékenysége

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség előző évi tevé­keny­sé­gé­nek érté­ke­lé­sé­re dr. Laj­tár Ist­ván leg­főbb ügyész helyet­tes rész­vé­te­lé­vel 2019. már­ci­us 26-án került sor. Dr. Szi­lá­gyi Lajos fel­lebb­vi­te­li főügyész beszá­molt arról, hogy 2018-ban a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség­re érke­zett fel­leb­be­zé­sek­kel érin­tett bün­te­tő­ügyek száma 2017-hez képest lénye­ges csök­ke­nést nem muta­tott. Az ügy­fel­dol­go­zá­si határ­idő­ket a koráb­bi idő­szak­hoz hason­ló­an sike­rült ala­cso­nyan tar­ta­ni. Az ügyé­szi indít­vá­nyok ered­mé­nyes­sé­ge orszá­gos össze­ha­son­lí­tás­ban a leg­job­bak közé tar­to­zik. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség ügyé­szei szá­má­ra az elekt­ro­ni­kus kap­cso­lat­tar­tás beve­ze­té­se vala­mint a 2018. júli­us 1-én hatály­ba lépett új Be. alkal­ma­zá­sa jelen­tett kihí­vást. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség által fel­dol­go­zott ügyek leg­na­gyobb hánya­da 2018-ban is az élet, testi épség és egész­ség elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek közül került ki, azon­ban hang­sú­lyo­sab­bá vál­tak a költ­ség­ve­tést káro­sí­tó bűn­cse­lek­mé­nyek is. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség­re nagy szám­ban érkez­nek a kül­föl­di állam­pol­gá­rok által, a rösz­kei határ­át­ke­lő­he­lyen, az ország terü­le­té­re tör­té­nő beho­za­tal­lal meg­va­ló­sí­tott, kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt indult bűn­ügyek. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség járt el töb­bek között a szír állam­pol­gár­sá­gú Ahmed H. ellen ter­ror­cse­lek­mény bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban is.

Dr. Laj­tár Ist­ván Köz­jo­gi Leg­főbb Ügyész helyet­tes az elmúlt év ügyé­szi tevé­keny­sé­gé­nek érté­ke­lé­sét köve­tő­en kiemel­te, hogy az idei év fel­ada­ta az elért ered­mé­nyek meg­tar­tá­sa és az új eljá­rás­jo­gi tör­vé­nyek haté­kony alkalmazása.