Főoldal » Hírek » A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség a számlagyáros büntetésének súlyosítását indítványozta

A költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult bűn­ügy­ben a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás tar­ta­mát súlyosítsa.

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék a szerb-magyar állam­pol­gár­sá­gú vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki 6 rend­be­li, bűn­se­géd­ként, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett, rész­ben külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­ben és más bűn­cse­lek­mé­nyek­ben, ezért – mint bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tőt – hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 6 év fegy­ház­bün­te­tésre és 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a férfi fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó.

Az első­fo­kú íté­let tény­ál­lá­sa sze­rint a férfi 2014 évtől 2016 év végé­ig egy olyan szám­la­gyá­rat veze­tett, amely a meg­ren­de­lő gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok részé­re „tel­jes szol­gál­ta­tást” nyúj­tott, így több, a szám­lá­zá­si lánc­ban részt­ve­vő gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­got működ­te­tett, ame­lyek az irá­nyí­tá­sá­nak meg­fe­le­lő­en beszer­zé­sek­re vonat­ko­zó vala­mint az uniós érté­ke­sí­tés lát­sza­tát keltő fik­tív szám­lá­kat állí­tot­tak ki, emel­lett a férfi pénz­ügyi tranz­ak­ci­ó­kat is vég­zett. A bűn­szer­ve­zet össze­sen több mint 2,8 mil­li­árd Ft vagyo­ni hát­rányt oko­zott a költségvetésnek.

Az ügy­ben össze­sen 16 sze­méllyel szem­ben emel­tek vádat, akik az eljá­rás során a távol­lé­vő ket­tős állam­pol­gár­sá­gú férfi kivé­te­lé­vel vala­mennyi­en elis­mer­ték a bűnös­sé­gü­ket. A velük szem­ben hozott íté­le­tek jog­erő­re emelkedtek.

Az első­fo­kú íté­let­tel szem­ben az ügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa, míg a szám­la­gyá­rat irá­nyí­tó férfi védő­je fel­men­tés illet­ve eny­hí­tés iránt jelen­tett be fellebbezést.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség átira­tá­ban kiemel­te, hogy a férfi ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra, a bűn­szer­ve­zet­ben tör­té­nő elkö­ve­tés­re vala­mint a férfi sze­mé­lyé­ben rejlő tár­sa­da­lom­ra veszé­lyes­ség­re figye­lem­mel az akár 25 év sza­bad­ság­vesz­tés­sel is bün­tet­he­tő cse­lek­mé­nyek miatt kisza­bott bün­te­tés arány­ta­la­nul enyhe, az nem szol­gál­ja meg­fe­le­lő­en a bün­te­té­si célokat.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dönteni.