Főoldal » Hírek » A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség alaptalannak látja az emberölés kísérlete, szexuális erőszak és kifosztás miatt elítélt férfi büntetésének enyhítésére irányuló fellebbezéseket

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt 9 év 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélt férfi ügyé­ben az első­fo­kú íté­let jogi minő­sí­té­sé­nek rész­be­ni meg­vál­toz­ta­tá­sa mel­lett tör­té­nő hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt a Sze­ge­di Ítélőtáblához. 

A Szol­no­ki Tör­vény­szék nem jog­erős íté­le­té­vel a tomaj­mo­nos­to­ri fér­fit ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és kifosz­tás bűn­tet­te miatt 9 év 6 hónap bör­tön­re, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, továb­bá a tör­vény köte­le­ző ren­del­ke­zé­sé­re figye­lem­mel vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban áll.

A nem jog­erős íté­let sze­rint a bűnös­sé­gét beis­me­rő férfi koráb­ban bará­ti viszonyt ápolt a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor 16 éves lánnyal, aki idő­vel a férfi köze­le­dé­sét ter­hes­nek érez­te, és mivel más fiúk­kal is barát­ko­zott, ezért a kap­cso­la­tu­kat meg­sza­kí­tot­ta. A férfi a lány eluta­sí­tá­sát nem tudta fel­dol­goz­ni, ezért több alka­lom­mal siker­te­le­nül pró­bál­ta meg az isme­ret­sé­gü­ket hely­re­ál­lí­ta­ni. A férfi 2020. júni­u­sá­ban a sér­tet­tet lakó­he­lyé­ről aján­dék átadá­sá­nak ürü­gyé­vel egy kiet­len erdős terü­let­re csal­ta, ahol meg­kí­sé­rel­te meg­foj­ta­ni, két alka­lom­mal kisebb erő­vel nya­kon is szúr­ta, majd az alélt sér­tet­tet meg­kí­sé­rel­te meg­erő­sza­kol­ni. A férfi a 15-20 per­cen keresz­tül tartó bán­tal­ma­zást köve­tő­en a sér­tett kulcs­cso­mó­ját és mobil­te­le­fon­ját magá­hoz vette, majd a lányt magá­ra hagy­ta, aki a bán­tal­ma­zást köve­tő­en rövid idő­vel magá­hoz tért.

Az első­fo­kú íté­let ellen eny­hí­tés érde­ké­ben a vád­lott és védő­je jelen­tett be fellebbezést.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a másod­fo­kú átira­tá­ban a Szol­no­ki Tör­vény­szék íté­le­té­vel kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tést, vala­mint a köz­ügyek­től eltil­tást a vád­lott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek tár­gyi súlyá­val és a bűnös­sé­gi körül­mé­nyek­kel ará­nyos­nak látta, ezért az első­fo­kú íté­let jogi minő­sí­té­sé­nek rész­be­ni meg­vál­toz­ta­tá­sa mel­lett annak hely­ben­ha­gyá­sát indítványozta.

Az eljá­rás másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­lán folytatódik.