Főoldal » Hírek » A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség egyetértett a törvényszék azon döntésével, amellyel egy kábítószer-kereskedelem bűntette miatt elítélt férfi letartóztatását fenntartotta

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta azzal a mező­tú­ri elkö­ve­tő­vel szem­ben hozott letar­tóz­ta­tást fenn­tar­tó hatá­ro­zat hely­ben­ha­gyá­sát, akit a Szol­no­ki Tör­vény­szék első­fo­kú íté­le­té­vel kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt 10 év fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélt.

Az íté­let nem jog­erős, mert az ellen a vád­lott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tett be. Az ügyész­ség a jog­or­vos­la­ti nyi­lat­ko­za­ta elő­ter­jesz­té­sé­re három mun­ka­na­pot tar­tott fenn.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű ter­helt 2016-tól isme­ret­len for­rás­ból, külön­fé­le hatóanyag-tartalmú kábí­tó­sze­re­ket szer­zett be rész­ben saját fogyasz­tás­ra, rész­ben azért, hogy azt mások­nak rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve értékesítse.

A tör­vény­szék az íté­let kihir­de­té­sét köve­tő­en fenn­tar­tot­ta a vád­lott letartóztatását.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség meg­íté­lé­se sze­rint, miu­tán a ter­helt vonat­ko­zá­sá­ban a szö­kés és az elrej­tő­zés vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye egy­aránt fenn­áll, így ese­té­ben kizá­ró­lag a letar­tóz­ta­tás tekint­he­tő szük­sé­ges és ará­nyos kényszerintézkedésnek.

A letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sa ellen a vád­lott és védő­je jelen­tett be fel­leb­be­zést, melyet akár­csak az első­fo­kú íté­let elle­ni fel­leb­be­zés vonat­ko­zá­sá­ban, a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la bírál el másodfokon.