Főoldal » Archív » A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség kábítószert szállító kamionos letartóztatásának fenntartását indítványozta

A vád­irat sze­rint a horvát-szerb állam­pol­gár­sá­gú férfi 2019 szep­tem­be­ré­ben az álta­la veze­tett kami­on­ban elrejt­ve mint­egy 20 kg kábí­tó­szert akart Szer­bi­á­ból Magyar­or­szá­gon keresz­tül Német­or­szág­ba szál­lí­ta­ni. A Tom­pai Határ­át­ke­lő­he­lyen a kami­ont átvizs­gál­ták, a kábí­tó­szert pedig lefog­lal­ták.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség az elkö­ve­tő­vel szem­ben külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szé­ken.

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék a vád­irat benyúj­tá­sát köve­tő­en a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát fenn­tar­tot­ta, amely ellen az elkö­ve­tő fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­tel Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a cse­lek­mény jelen­tős tár­gyi súlyá­ra, magas bün­te­té­si tétel­lel tör­té­nő fenye­ge­tett­sége­re tekin­tet­tel indo­kolt a kül­föl­di állam­pol­gár­sá­gú vád­lott letar­tóz­ta­tá­sá­nak fenn­tar­tá­sa, ezért az Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék vég­zé­sé­nek hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la jár el.