Főoldal » Hírek » A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség szerint indokolt a bent lévőkre a házát rágyújtó tiszakécskei nő letartóztatása

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék vég­zé­sé­nek a hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta, amellyel annak a tisza­kécs­kei nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát tar­tot­ta fenn az első­fo­kú bíró­ság ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­nak kihir­de­té­sé­ig, akit az ügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember és véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol.

 A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a nő a tisza­kécs­kei házá­ban együtt lakott a sér­tet­tek­kel, volt élet­tár­sá­val vala­mint annak új tár­sá­val. A nő úgy érez­te, hogy a sér­tet­tek ki akar­ják sem­miz­ni, a laká­sát el akar­ják venni. A cse­lek­mény előt­ti napok­ban kábí­tó hatá­sú anya­got fogyasz­tott, egyre zavar­tab­bá vált és belső han­go­kat hal­lott. 2019. szep­tem­be­ré­ben azt han­goz­tat­ta, hogy bosszút áll min­den­kin, aki neki ártott, majd a haj­na­li órák­ban a búto­ro­kat és a füg­gö­nyö­ket meg­gyújt­va a már alvó sér­tet­tek­re rágyúj­tot­ta a házat és a hely­színt elhagy­ta. A sér­tet­tek a tűzre fel­éb­red­tek és még sike­rült az égő ház­ból kime­ne­kül­ni­ük, 8 napon belül gyó­gyu­ló égési sérü­lé­se­ket szen­ved­tek.

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék a tisza­kécs­kei nő letar­tóz­ta­tá­sát az első­fo­kú bíró­ság ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­nak kihir­de­té­sé­ig fenn­tar­tot­ta, a vég­zés ellen a nő jelen­tett be fel­leb­be­zést.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség kifej­tet­te, hogy a vád tár­gyá­vá tett -és több körül­mény foly­tán is súlyo­sab­ban minősülő- ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt, melyet a tör­vény akár élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­val is fenye­get, a ren­de­zet­len élet­vi­te­lű nő vonat­ko­zá­sá­ban tovább­ra is fenn­áll a szö­kés és az elrej­tő­zés veszé­lye vala­mint az elkö­ve­tés körül­mé­nye­i­re figye­lem­mel az is, hogy a meg­kez­dett bűn­cse­lek­ményt befe­jez­né, ezért letar­tóz­ta­tá­sa min­den­kép­pen szük­sé­ges.

A fel­leb­be­zés­ről másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.