Főoldal » Archív » A szerb kábítószercsempész letartóztatását indítványozta a főügyészség

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett annak a szerb fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki pén­tek dél­ben pró­bált meg közel 20 kg mari­hua­nát Magyar­or­szág terü­le­té­re csempészni.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2019. ápri­lis 12-én 12 óra 25 perc­kor jelent­ke­zett belé­pés­re Szer­bia irá­nyá­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re a Rösz­ke Köz­úti Határ­át­ke­lő­he­lyen egy sze­mély­gép­ko­csi sofőr­je­ként. A pénz­ügy­őr beje­len­ten­dő vám­áru­ra vonat­ko­zó kér­dé­se­i­re nem­mel felelt, ezt köve­tő­en a gép­ko­csi téte­les átvizs­gá­lá­sá­ra került sor, mely­nek során a gép­ko­csi aljá­ban kiala­kí­tott rej­tek­hely­ről 23 cso­mag, össze­sen 20 kg töme­gű mari­hu­a­na került elő. Az elvég­zett gyors­tesz­tek meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a cso­ma­gok kábí­tó­szert tar­tal­maz­nak. A kábí­tó­szer tisz­ta ható­anyag­tar­tal­ma a jelen­le­gi ada­tok sze­rint meg­ha­lad­ja a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó határát.

A külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a főügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye okán tett indít­ványt a kény­szer­in­téz­ke­dés egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

A főügyész­ség indít­vá­nyá­ról a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon tar­tan­dó ülé­sen fog dönteni.