Főoldal » Archív » A szexuális erőszakkal vádolt férfi letartóztatásának fenntartását indítványozza az ügyészség

A vád­eme­lés után fenn­tar­tot­ta az első fokon eljá­ró Szol­no­ki Tör­vény­szék annak a hat­van­há­rom éves szol­no­ki ter­helt­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, akit az ügyész­ség gyer­mek­ko­rú sér­tet­tek sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel, illet­ve gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­vel vádol.

A vád sze­rint a vád­lott közel tíz éven keresz­tül sze­xu­á­li­san molesz­tált fel­ügye­le­té­re bízott kis­ko­rú lányo­kat és róluk por­nog­ráf jel­le­gű képe­ket is készí­tett. A férfi ezen tevé­keny­sé­ge akkor derült ki, ami­kor a képe­ket téve­dés­ből a váló­fél­ben lévő fele­sé­gé­nek az inter­ne­ten keresz­tül elküldte.

A letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sá­ról hozott hatá­ro­zat tar­tal­ma sze­rint a vád­lot­tal szem­ben vál­to­zat­la­nul fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszélye.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság vég­zé­sét tör­vé­nyes­nek tar­tot­ta, ezért annak hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta az ügy­ben másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la felé.