Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » A szolnoki ügyészek állították bíróság elé a több megyében is kárt okozó trükkös csalót - videóval

A román állam­pol­gár­sá­gú férfi 9 megye külön­bö­ző tele­pü­lé­se­in film­be illő módon jutott rend­sze­re­sen kész­pénz­hez 2018. júli­us 9-től 2018. novem­ber 22-ig.

A férfi mód­sze­re az volt, hogy bement a kisze­melt üzlet­be, ott egy vagy több 20.000 Ft-os cím­le­tű pénzt átadott a pénz­tá­ros­nak pénz­vál­tás ürü­gyén. A pénz­tá­ros fel­vál­tot­ta a bank­je­gyet kisebb cím­le­tek­be, melye­ket vissza­adott a fér­fi­nak. Ő azon­ban nem elé­ge­dett meg ezzel, ezért vissza­dob­ta a kasszá­ba a pénzt úgy, hogy egy vagy több cím­le­tet eköz­ben elrej­tett a tenye­ré­be, úgy, hogy az eladó figyel­mét újabb pénz­vál­tás kérés­sel elte­rel­te. A pénz­tá­ros a végén vissza­ad­ta a fel­vál­tan­dó pénzt a fér­fi­nak, míg az elrej­tett összeg az elkö­ve­tő­nél maradt.

A leg­ki­sebb kár 10.000 Ft, míg a leg­na­gyobb 70.000 Ft volt, amit az elkö­ve­tő az üzle­tek­nek okozott.

A férfi ellen több megye rend­őri szer­ve indí­tott eljá­rást, mely ügye­ket a Török­szent­mik­ló­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság ügyé­hez egye­sí­tet­ték, mert a leg­el­ső cse­lek­ményt az elkö­ve­tő Fegy­ver­ne­ken követ­te el.

A fér­fit 2018 decem­be­ré­ben elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján az ország­ha­tá­ron fog­ták el, ami­kor Magyar­or­szág terü­le­té­re kívánt vissza­jön­ni. Gyor­sí­tott eljá­rás­ban a Szol­no­ki Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség 2019. janu­ár 14-én állí­tot­ta a Szol­no­ki Járás­bí­ró­ság elé, mely eljá­rás­ban a vád­lott min­den cse­lek­ményt elis­mert. A bíró­ság a vád­lot­tat két rend­be­li csa­lás bűn­tet­te, 11 rend­be­li csa­lás vét­sé­ge és 1 rend­be­li lopás vét­sé­ge miatt 1 év 8 hó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát három évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. A bíró­ság 300.000 Ft pénz­bün­te­tést is kisza­bott és 480.000 Ft érté­kű vagyon­el­kob­zást is alkal­ma­zott a vád­lot­tal szemben.

Az egyik elkö­ve­té­si hely­szí­nen készült biz­ton­sá­gi kame­ra­fel­vé­tel az aláb­bi­ak­ban tekint­he­tő meg:

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.