Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » A távoltartás sem állította meg – letartóztatásba került – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­tat­ta azt a 30 éves Nóg­rád vár­me­gyei fér­fit, aki hoz­zá­tar­to­zói sérel­mé­re köve­tett el bűncselekményeket.

A férfi 2023. júli­us 2-án édes­any­ját tele­fo­nos üze­ne­tek­ben azzal fenye­get­te meg, hogy meg­öli és fel­rob­bant­ja a házát. Este elment édes­any­ja ott­ho­ná­hoz, ököl nagy­sá­gú kövek­kel dobál­ta meg a garázs ajta­ját majd a ház előtt több­ször ököl­lel meg­ütöt­te, vala­mint két alka­lom­mal bele­rú­gott testvérébe.

A férfi ellen zak­la­tás, garáz­da­ság, ron­gá­lás és könnyű testi sér­tés miatt indí­tot­tak eljá­rást, mely­ben édes­any­ja és test­vé­re védel­me érde­ké­ben elren­del­ték a tőlük való távoltartását.

Ennek elle­né­re a férfi 2023. júli­us 7-én, este, ittas álla­pot­ban elment test­vé­ré­hez, aki­től pénzt kért, majd mivel az nem adott neki, a nyi­tott nyári kony­há­ba ment és az ágyon elaludt.

2023. augusz­tus 29-én, dél körül itta­san édes­any­ja házá­hoz ment, át akart mász­ni a kerí­té­sen, majd a garázs­aj­tón pró­bált meg bejut­ni az ingat­lan­ba, de miu­tán ott sem sike­rült bejut­nia, ittas­sá­ga miatt a garázs előtt eldőlt és elaludt.

Mivel a férfi a távol­tar­tás sza­bá­lya­it ismé­tel­ten szán­dé­ko­san meg­szeg­te és annak továb­bi meg­sze­gé­se vár­ha­tó, ezért a nyo­mo­zó ható­ság őri­zet­be vette, a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség pedig indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sát, amit a nyo­mo­zá­si bíró a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben egy hónap­ra elren­delt.