Főoldal » Archív » A templom előtt akarták kirabolni az idős asszonyt

A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re vagy elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat két fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő­vel szem­ben, akik 2017 máju­sá­ban Pápán, egy 89 éves asszony tás­ká­ját akar­ták erő­szak­kal megszerezni. 

Az elkö­ve­tés ide­jén még tizen­nyolc, illet­ve tizen­négy év alat­ti lányok a késő dél­utá­ni órák­ban figyel­tek fel a téren át, az ott lévő temp­lom­hoz egye­dül, és szem­mel lát­ha­tó­an nehe­zen köz­le­ke­dő sér­tett­re, ami­kor elha­tá­roz­ták, hogy akár erő­szak­kal is elve­szik a táskáját.

A vád­lot­tak oda­sza­lad­tak a sér­tett­hez, aki ekkor már a temp­lom­hoz veze­tő lép­cső­so­ron tar­tott fel­fe­lé. Köz­re­fog­ták az asszonyt, majd mind­ket­ten fel­vált­va rán­gat­ni kezd­ték vál­lá­ról a tás­kát, hogy érté­ke­it megszerezzék.

Miu­tán a sér­tett szo­ro­san magá­hoz fogta a tás­kát, a vád­lot­tak azt olyan erő­vel kezd­ték rán­gat­ni, hogy az idős asszony a temp­lom bejá­ra­ta előtt a föld­re esett és segít­sé­gért kiáltott.

Az erő­szak­nak végül járó­ke­lők köz­be­lé­pé­se vetett véget, mire a vád­lot­tak anél­kül, hogy a tás­kát meg­sze­rez­ték volna, elme­ne­kül­tek a helyszínről.

Az ügyész­ség az idő­sebb elkö­ve­tő­vel szem­ben fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát, míg a fia­ta­labb vád­lot­tal szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta a vádiratában.