Főoldal » Archív » A Teréz körúti robbantás ügyében a Központi Nyomozó Főügyészség élet elleni és közbiztonság elleni bűncselekmények miatt emelt vádat a Fővárosi Törvényszéken

Az elkö­ve­tőt előre kiter­vel­ten, aljas indok­ból, több ember és hiva­ta­los sze­mély sérel­mé­re, több ember éle­tét veszé­lyez­tet­ve elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te kísér­le­té­vel, rob­ba­nó­anyag­gal és rob­ban­tó­szer­rel vissza­élés bűn­tet­té­vel, vala­mint ter­ror­cse­lek­mény elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja az ügyészség.

A vád­irat lénye­ge sze­rint 2016. szep­tem­ber 24-én este a vád­lott a Buda­pest, VI. kerü­let Teréz kör­úton egy rob­ba­nó­szer­ke­ze­tet tar­tal­ma­zó tás­kát tett le a föld­re, amely rob­ba­nó­szer­ke­zet­be a rom­bo­ló­ha­tás foko­zá­sa érde­ké­ben nagy mennyi­sé­gű szö­get helye­zett el. Ezután kivár­ta, míg a szo­ká­sos jár­őr­út­vo­na­lat bejá­ró szol­gá­lat­ban levő egyen­ru­hás rend­őrök a rob­ba­nó­szer­ke­zet köz­vet­len köze­lé­be érnek, majd azt a jár­őr­pár meg­ölé­sé­nek szán­dé­ká­val, táv­irá­nyí­tás­sal műkö­dés­be hozta. A vád­lott a sér­tet­tek meg­ölé­sét köve­tő­en a náluk levő szol­gá­la­ti lőfegy­ve­re­ket el akar­ta venni.

A rob­ba­nás ereje alkal­mas volt arra, hogy az annak köz­vet­len köze­lé­ben lévő jár­őrök éle­tü­ket veszít­sék, és a közel­ben tar­tóz­ko­dó továb­bi sze­mé­lyek is súlyos, akár élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedjenek.

A jár­őr­szol­gá­la­tot ellá­tó rend­őrök a rob­ba­nás követ­kez­té­ben súlyos, élet­ve­szé­lyes, míg egy továb­bi sze­mély nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­lott a Teréz kör­úti rob­ban­tást köve­tő­en a Bel­ügy­mi­nisz­té­ri­um­nak elkül­dött e-mailben leír­ta a rob­ba­nó­szer­ke­zet össze­té­te­lét, vala­mint elké­szí­té­sé­nek lépé­se­it és jelez­te, hogy egy későb­bi idő­pont­ban konk­rét köve­te­lé­sek­kel fog elő­áll­ni. Szán­dé­ka az volt, hogy a Bel­ügy­mi­nisz­té­ri­u­mot egy mil­lió euro össze­gű kész­pénz kifi­ze­té­sé­re kény­sze­rít­se azzal a fenye­ge­tés­sel, hogy amennyi­ben pénz­kö­ve­te­lé­sét nem tel­je­sí­tik, továb­bi rob­ban­tá­so­kat követ el.

Cse­lek­mé­nyé­nek foly­ta­tá­sát a 2016. októ­ber 19. nap­ján a TEK mun­ka­tár­sai által vég­re­haj­tott elfo­gá­sa meg­aka­dá­lyoz­ta. A vád­lott­nak mód­já­ban állt volna ter­ve­zett cse­lek­mé­nyé­nek meg­va­ló­sí­tá­sa, mivel a bir­to­ká­ban lévő rob­ba­nó­anya­gok és gyúj­tó­szer­ke­ze­tek fel­hasz­ná­lá­sá­val olyan rob­ba­nó­szer­ke­zet elké­szí­té­sé­re volt képes, amely több ember éle­té­nek kiol­tá­sá­ra alkalmas.

A vád­lott a cse­lek­mény elkö­ve­té­se ide­jén kóros elme­ál­la­pot­ban nem szen­ve­dett. Az álta­la elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek akár élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel is büntethetőek.

A vád­lott jelen­leg is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban van.