Főoldal » Archív » A termékbemutatókon nyugdíjasokat megtévesztő személyek elleni vádemelésről

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség 52 vád­lot­tal szem­ben emelt vádat a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re vagy elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt, akik a vád sze­rint 345 sér­tet­tet csap­tak be ter­mék­be­mu­ta­tó­kon gyógy­ha­tás kivál­tá­sá­ra alkal­mat­lan ter­mé­kek érté­ke­sí­té­sé­vel és nekik össze­sen több mint 94.000.000 forint kárt okoztak.

A vád sze­rint a két vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy első­sor­ban idős és egész­ség­ügyi prob­lé­mák­kal küzdő sér­tet­tek részé­re adnak el gyógy­ha­tás kivál­tá­sá­ra alkal­mat­lan esz­kö­zö­ket, és az érté­ke­sí­tés során a sér­tet­te­ket meg­té­vesz­tik. Az egyik vád­lott ehhez külön­bö­ző cége­ket szer­zett meg olyan vádlott-társai neve alatt, akik tény­le­ge­sen nem vol­tak a cégek tulaj­do­no­sai és tevé­keny­sé­get sem végez­tek bennük.

A vád­lot­tak tele­fo­nos köz­pon­to­kat működ­tet­tek Buda­pes­ten, Tata­bá­nyán és Győr­ben, melyek fel­ada­ta az volt, hogy ingye­nes egész­ség­ügyi fel­mé­rés­re hív­ják meg a leen­dő ügy­fe­le­ket. A vád­lot­tak az érté­ke­sí­tés érde­ké­ben helyi­sé­ge­ket bérel­tek Szom­bat­he­lyen, Pécsen, Mis­kol­con, Sze­ge­den, Kecs­ke­mé­ten és Érden, vala­mint alkal­ma­zot­ta­kat vet­tek fel azzal a cél­lal, hogy az ügy­fe­lek­nek egész­ség­ügyi fel­mé­rést szín­lel­je­nek, a sér­tet­te­ket meg­té­vesszék az egész­ség­ügyi álla­po­tuk súlyos­sá­gá­ról és a gyógy­ha­tás kivál­tá­sá­ra alkal­mat­lan ter­mé­ke­ket értékesítsék.

Két vád­lott és a köz­vet­len irá­nyí­tá­suk alatt a fenti váro­sok­ban működ­te­tett cso­por­tok veze­tői hatá­roz­ták meg a vádlott-társaik fel­ada­tát, uta­sí­tá­so­kat, taná­cso­kat adtak nekik, hogy az üzle­tek­ben meg­je­le­nő, jel­lem­ző­en idős sze­mé­lye­ket milyen módon tévesszék meg. Az uta­sí­tá­sok között sze­re­pelt, hogy olyan lát­sza­tot kell kel­te­ni, hogy a ter­mé­ket kíná­ló sze­mély orvos, vagy egész­ség­ügyi dol­go­zó, ezért visel­jen fehér köpenyt, a nya­kuk­ban lehe­tő­leg legyen fonen­dosz­kóp, kelt­sék orvo­si vizs­gá­lat lát­sza­tát, és a lát­szó­la­gos vizs­gá­lat után közöl­jék az ügy­fél­lel, hogy súlyos beteg, beteg­sé­ge pedig javul­ni fog, ha meg­ve­szi a kínált terméket.

A vád­lot­tak azt állí­tot­ták, hogy a kínált terá­pia­mat­rac, alvás­gar­ni­tú­ra, lég­tisz­tí­tó, lágy­lé­zer karóra, illet­ve külön­bö­ző masszí­ro­zó készü­lé­kek alkal­ma­sak a szín­lelt álla­pot­fel­mé­rés során meg­ál­la­pí­tott súlyos, élet­ve­szé­lyes álla­pot keze­lé­sé­re, gyógyítására.

A vád­lot­tak 345 sér­tet­tet tévesz­tet­tek meg a fenti mód­szer­rel jog­ta­lan haszon­szer­zés érde­ké­ben, és nekik össze­sen több mint 94,7 mil­lió forint kárt okoztak.

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség 45 vád­lot­tat bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett több rend­be­li csa­lás bűn­tet­té­vel vádol, és velük szem­ben jel­lem­ző­en fegy­ház­ban, illet­ve bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, míg továb­bi 7 vád­lot­tat közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel vádol, akik­kel szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.