Főoldal » Archív » A testvérével közösen csempészett embereket egy ukrán férfi

A Bajai Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te vádat emelt egy har­minc­öt éves ukrán férfi ellen, aki 2019 már­ci­u­sá­ban fizet­sé­gért több alka­lom­mal csem­pé­szett ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket a szerb-magyar határ köze­lé­ből Auszt­ri­á­ba, de 2019. már­ci­us 29-én haj­nal­ban a határ­ren­dé­szek Nagy­ba­racs­ka kül­te­rü­le­tén elfogták.

A vád­irat sze­rint az ukrán vád­lot­tat egy isme­ret­len, „Szla­va” nevű férfi vette rá arra, hogy a szerb-magyar határt ille­gá­li­san átlé­pő sze­mé­lye­ket a határ magyar olda­lá­ról fizet­ség elle­né­ben szál­lít­son Szlo­vá­ki­án keresz­tül Ausztriába.

A vád­lott a meg­bí­zó uta­sí­tá­sá­nak meg­fe­le­lő­en 2019. már­ci­us 20-án len­gyel­or­szá­gi lakó­he­lyé­ről Magyar­or­szág­ra haj­tott egy sze­mély­au­tó­val. Majd már­ci­us 21-én Dávod kül­te­rü­le­tén, az 51-es főúton fel­vett a gép­ko­csi­ba nyolc afgán és kettő pakisz­tá­ni személyt,akiket Szlo­vá­ki­án keresz­tül Auszt­ri­á­ba szál­lí­tott. A meg­bí­zó a sike­res szál­lí­tá­sért 2.500 eurót ígért a vád­lott­nak, aki ebből 1.110 eurót kapott meg.

A vád­lott a követ­ke­ző csem­pé­szés­be már bevon­ta a test­vé­rét is, aki­vel 2019. már­ci­us 23-án két autó­val Magyar­or­szág­ra utaz­tak, ugyan­is „Szla­va” ekkor két cso­port Auszt­ri­á­ba csem­pé­szé­sé­re adott uta­sí­tást. A vád­lott 2019. már­ci­us 24-én haj­nal­ban a szerb-magyar határ köze­lé­ben fel is vett az autó­já­ba öt ille­gá­lis határ­át­lé­pőt. A vád­lott és test­vé­re a másik fel­vé­te­li pont­hoz haj­tot­tak, hogy ott a test­vér egy nyolc­fős cso­por­tot vehes­sen fel. A közel­ben meg­lát­tak azon­ban egy isme­ret­len autót, ami miatt a vád­lott fel­szó­lí­tot­ta az öt sze­mélyt, hogy száll­ja­nak ki, majd távo­labb par­kol­tak le.

Miu­tán az isme­ret­len gép­ko­csi eltűnt, a vád­lott test­vé­re vette fel az autó­já­ba az öt beván­dor­lót és Auszt­ri­á­ba csem­pész­te őket. Köz­ben a vád­lott Baja tér­sé­gé­ben vára­ko­zott, de a másik cso­por­tot már nem tudta elszál­lí­ta­ni. A vád­lott és test­vé­re az öt mig­ráns elszál­lí­tá­sá­ért 900 eurót kap­tak. A vád­lott és test­vé­re ezek után a horvát-magyar határ köze­lé­be haj­tot­tak, hogy onnan huszon­két ille­gá­lis határ­át­lé­pőt szál­lít­sa­nak Auszt­ri­á­ba, de a cso­port nem jött el a meg­be­szélt hely­re. Ennek elle­né­re a vád­lott és test­vé­re 900 eurót kap­tak a meg­bí­zó­juk­tól. A test­vér ezután isme­ret­len hely­re távo­zott, őt nem sike­rült elfogni.

Végül a vád­lott 2019. már­ci­us 28-án egye­dül ismét Magyar­or­szág­ra jött és a szerb-magyar határ köze­lé­ben, Dávod kül­te­rü­le­tén, az 51-es főúton tizen­két ille­gá­lis beván­dor­lót vett fel az autó­já­ba. El is kezd­te őket Auszt­ria felé szál­lí­ta­ni, de már­ci­us 29-én haj­nal­ban a her­ceg­szán­tói határ­ren­dé­szek Nagy­ba­racs­ka kül­te­rü­le­tén iga­zol­tat­ták és elfogták.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben azzal, hogy Magyar­or­szág terü­le­té­ről uta­sít­sák ki. Az ügyész indít­vá­nyoz­ta azt is, hogy az ember­csem­pé­szés­sel szer­zett mint­egy 920.000 forint ere­jé­ig a bíró­ság ren­del­jen el vagyon­el­kob­zást vele szem­ben. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.