Főoldal » Archív » A tévedésből hozzákerült csomagokat tulajdonította el a polgári asszony

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség egy asszony ellen jog­ta­lan elsa­já­tí­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon, mert a vélet­le­nül neki kéz­be­sí­tett cso­ma­go­kat nem adta oda a cím­zett tulajdonosnak.

A sér­tett nagy mennyi­sé­gű árut ren­delt kül­föld­ről, ame­lye­ket egy futár­szol­gá­lat 2017. októ­ber 1-én három cso­mag­ban kéz­be­sí­tett, azon­ban azt téve­dés­ből a sér­tet­tel szem­ben lakó vád­lott házá­nak udva­rán, a kerí­té­sen belül helyez­te el.

A vád­lott tudta, hogy a cso­ma­gok a sér­tett tulaj­do­nát képe­zik, ennek elle­né­re azo­kat nem adta át neki. A cso­ma­gok­ban nagy mennyi­sé­gű hasz­ná­la­ti tár­gyak, ruhá­za­ti ter­mé­kek és élel­mi­sze­rek vol­tak, melye­ket a pol­gá­ri asszony saját cél­ja­i­ra hasz­nált fel, illet­ve azo­kat rész­ben értékesítette.

A vád­lott a jog­ta­lan elsa­já­tí­tás­sal 252.600,- forint kárt oko­zott a sér­tett­nek, amely­ből 44.000,- forint megtérült.

A vád­lott beis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, vele szem­ben a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség a tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­re irá­nyu­ló vád­ira­tá­ban intéz­ke­dés­ként pró­bá­ra bocsá­tás alkal­ma­zá­sát, vala­mint a sér­tett által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igény elbí­rá­lá­sát indítványozta.