Főoldal » Hírek » A tulajdonost megölve akarta megszerezni az autót - rendőrségi fotókkal - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki úgy akart meg­sze­rez­ni egy autót, hogy meg­öli annak tulajdonosát.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2021 évben nehéz anya­gi hely­zet­be került, tar­to­zá­sa meg­ha­lad­ta a 8 mil­lió forin­tot. A cse­lek­mény sér­tett­je, egy jó anya­gi körül­mé­nyek között élő idős úr 2021 feb­ru­ár­já­ban pré­mi­um kate­gó­ri­ás autó­ját hir­det­te meg eladás­ra. Az elkö­ve­tő jelent­ke­zett a hir­de­tés­re anél­kül, hogy a vétel­árat ki tudta volna fizet­ni, majd sze­mé­lyes talál­ko­zót beszél­tek meg.

A férfi az autó­val érke­ző sér­tet­tet meg­pró­bál­ta becsal­ni a házba. Mivel a sér­tett nem akart bemen­ni, az elkö­ve­tő üres lapok­kal töl­tött meg egy zacs­kót, ami­ről azt állí­tot­ta, hogy a pénz van benne és beült a jár­mű­be. Ezután - mivel a sér­tett azt sze­ret­te volna, ha a vétel­árat befi­ze­tik a szám­lá­já­ra -, az autó­val Üllő­re hajtottak.

Idő­köz­ben a férfi egy fél­re­e­ső útsza­ka­szon meg­kér­te a sér­tet­tet, hogy áll­jon félre. Miu­tán ez meg­tör­tént, az elkö­ve­tő min­den átme­net és figyel­mez­te­tés nél­kül egy hegyes szú­ró­esz­köz­zel a sér­tett hasa felé szúrt. A meg­tá­ma­dott férfi ref­lex­sze­rű­en véde­ke­zés­re emel­te a kezét, így a szú­rás azt érte. Ezután a sér­tett kiug­rott az autó­ból és elme­ne­kült, majd a köze­li házak­nál tar­tóz­ko­dó sze­mé­lyek­től kért segítséget.

A férfi a sér­tett után haj­tott, de miu­tán látta, hogy nincs esé­lye a táma­dás befe­je­zé­sé­re, meg­állt a sér­tett mel­lett, és úgy tett mint­ha segít­sé­get sze­ret­ne nyúj­ta­ni a vérző fér­fi­nak. Mivel a hely­szí­nen lévők lát­ták, hogy a sér­tett fél a fér­fi­től és kia­bál felé, kihív­ták a rend­őr­sé­get. A kiér­ke­ző rend­őrök az elkö­ve­tő ruhá­za­tá­ban továb­bi két kést találtak. 

Az ügy­ben a Pest Megyei Főügyész­ség előre kiter­vel­ten, nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a táma­dó ellen. 

Az elfo­gás képei az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/helyszinen-bilincseltek#1