Főoldal » Archív » A vádlott egyik vadásztársát lelőtte, a másikat pedig közvetlen életveszélynek tette ki – vádemelés fotóval

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség halált okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy olasz állam­pol­gár ellen, aki a vadá­sza­ti sza­bá­lyo­kat meg­szeg­ve Bakony­sár­kány és Aka között, Kecs­ke­pusz­tán lévő erdő­ben egyik vadász­tár­sát lelőt­te, a másik vadász­tár­sa éle­tét és testi épsé­gét pedig köz­vet­len veszély­nek tette ki. 

A vád­lott és két vadász­tár­sa, köz­tük a sér­tett 2017. novem­ber 24. nap­ján az esti órák­ban vadá­sza­ton vet­tek részt Bakony­sár­kány és Aka között, Kecs­ke­pusz­tán lévő erdő­ben. A vadá­szat­ra sötét­ben, párás, ködös idő­ben került sor. A vád­lott és vadá­sza­ti segí­tő­je, vala­mint a sér­tett is a 12/a. jelű kör­zet­ben kezd­te meg a vadá­sza­tot. A vád­lott és segí­tő­je az egyik vadász­le­sen, míg a sér­tett tőlük 650 méter távol­ság­ra lévő vadász­le­sen tartózkodott.

A vadá­szat befe­je­zé­se előtt a vád­lott és segí­tő­je anél­kül, hogy a vád­lott erről vadász­tár­sa­it tájé­koz­tat­ta volna, cser­ke­lő vadá­szat­ra indult, elhagy­ták a vadász­lest úgy, hogy a vád­lott fegy­ve­re csőre töl­tött, fel­hú­zott, tűz­kész álla­pot­ban maradt. A cser­ke­lő vadá­szat során a vád­lott mind­vé­gig 1-1,5 méter távol­ság­ra a segí­tő­je mögött haladt. Ami­kor ahhoz a vadász­les­hez értek, ahol a sér­tett tar­tóz­ko­dott, a vád­lott meg­állt, a lőfegy­ve­rét a lőbot­ra helyez­te, és aho­gyan bele­né­zett a fegy­ver hőka­me­rás táv­csö­vé­be, meg­bot­lott, az ujja hoz­zá­ért a ravasz­hoz, mely­nek követ­kez­té­ben a fegy­ver­ből lövés leadá­sa tör­tént. A vád­lott lövé­se a tőle 91 méter távol­ság­ra lévő vadász­le­sen tar­tóz­ko­dó sér­tet­tet talál­ta el, aki a lövés követ­kez­té­ben szer­zett sérü­lé­sei miatt a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A vád­lott segí­tő­je ekkor is a vád­lott előtt, a köze­lé­ben tar­tóz­ko­dott, így az ő élete és testi épsé­ge is köz­vet­len veszély­nek volt kitéve.

A vád­lott a vadá­szat során meg­szeg­te a vad védel­mé­ről, a vad­gaz­dál­ko­dás­ról, vala­mint a vadá­szat­ról szóló 1996. évi LV. tör­vény vég­re­haj­tá­sá­nak sza­bá­lya­i­ról 79/2004. (V. 4.) FVM ren­de­let 72. § (2) és (3) bekez­dé­sé­ben fog­lal­ta­kat, mely sze­rint a töl­tött vadász­lő­fegy­ver a vál­lon vagy kéz­ben tart­va, a cső­tor­ko­lat­tal fel­fe­lé hord­ha­tó, a vadász­lő­fegy­vert csak a lövés előtt sza­bad tűz­kész álla­pot­ba helyez­ni, vala­mint a vadász­lő­fegy­vert magas­les­lét­ra hasz­ná­la­ta előtt ki kell ürí­te­ni, a vadá­szat alkal­má­val a les­he­lyet vagy lőál­lást az elő­ze­te­sen meg­be­szélt idő­pon­tig vagy a vadá­szat befe­je­zé­sé­nek jel­zé­sé­ig nem sza­bad elhagyni.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat az új Be. sza­bá­lyai sze­rint hatá­ro­zat­tal távol­lé­vő ter­helt­té nyil­vá­ní­tot­ta és a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a tár­gya­lást a vád­lott távol­lé­té­ben tart­sa meg, tekin­tet­tel arra, hogy a vád­lott 2018. már­ci­us 28. nap­ján a házi őri­zet sza­bá­lya­it meg­szeg­ve a házi őri­zet helye­ként kije­lölt magyar­or­szá­gi ingat­lant enge­dély nél­kül elhagy­va Olasz­or­szág­ba távo­zott, jelen­leg az állan­dó beje­len­tett olasz­or­szá­gi lakó­he­lyén tar­tóz­ko­dik és haza­u­ta­zá­sát köve­tő­en az eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­ken már nem jelent meg.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben 3 év közép­mér­ték­nél ala­cso­nyabb, vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett, fog­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki, vala­mint a vád­lot­tat a vadász fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól hosszabb időre tilt­sa el, a lefog­lalt lőfegy­vert, repesz löve­dé­ket, vala­mint a lőbo­tot pedig elko­boz­ni rendelje.

A rend­őr­ség által a hely­szí­nen készí­tett fény­ké­pek az aláb­bi lin­ken érhe­tők el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/vadaszat-soran-lotte-le-a-tarsat#4