Főoldal » Hírek » A vádlott rávette ukrán ismerősét, hogy szerezze meg a sértett zárjegy nélküli cigarettára szánt 6 millió forintját – a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye- rendőrségi fotóval

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség jelen­tős érték­re, fegy­ve­re­sen, fel­búj­tó­ként elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a deb­re­ce­ni férfi ellen, aki egy isme­rő­se köz­re­mű­kö­dé­sé­vel 6 mil­lió forint kész­pénzt vett el a sértettől.

A vád­lott és a sér­tett Deb­re­cen­ben egy edző­te­rem­ben ismer­ked­tek meg. 2020 feb­ru­ár­já­ban a sér­tett arra kérte a vád­lot­tat, segít­sen neki több mil­lió forint érték­ben zár­jegy nél­kü­li ciga­ret­tát vásá­rol­ni, hogy annak tovább érté­ke­sí­té­se révén jelen­tős haszon­ra tegyen szert.

A vád­lott elhi­tet­te a sér­tet­tel, hogy tud neki ebben segí­te­ni, majd a ter­vé­be beavat­ta a jelen­leg isme­ret­len helyen tar­tóz­ko­dó ukrán isme­rő­sét, akit rávett arra, hogy a sér­tett előtt játssza el az ille­gá­lis ciga­ret­ta keres­ke­dő sze­re­pét, hogy meg­sze­rez­zék tőle a pén­zét. 2020. feb­ru­ár 7-én Deb­re­cen­ben talál­ko­zott az ukrán férfi a sér­tet­tel, míg a vád­lott távo­labb vára­ko­zott az autójában.

A talál­ko­zó alkal­má­val az ukrán férfi beült a sér­tett jár­mű­vé­be, ahol meg­győ­ző­dött arról, hogy a sér­tett­nél van a 6 mil­lió forint kész­pénz. Ezután az ukrán sze­mély kiszállt, majd hir­te­len vissza­for­dult és a sér­tett­re lőtt egy gumi­lö­ve­dék kilö­vé­sé­re alkal­mas lőfegy­ver­rel. A jobb csuk­ló­ját talál­ta el. A fegy­ve­res férfi ezt köve­tő­en gyor­san kivet­te az autó­ból a tás­kát, amit a sér­tett meg­pró­bált meg­aka­dá­lyoz­ni. Közöt­tük dula­ko­dás ala­kult ki, ennek során az ukrán férfi a sér­tett­re még két­szer rálőtt.

A fegy­ve­res férfi ezután magá­hoz vette a pénz­zel teli sport­tás­kát, majd a hely­szín­ről futva elme­ne­kült. Az ese­mé­nye­ket látva a vád­lott is elhaj­tott a helyszínről.

A bűn­cse­lek­mény követ­kez­té­ben a sér­tett­nek a kar­ján és a vál­lán kelet­kez­tek 8 napon túl gyó­gyu­ló lőtt sérülései.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság foly­tat­ta le, az isme­ret­len helyen tar­tóz­ko­dó ukrán állam­pol­gár ellen a bün­te­tő­el­já­rás jelen­leg is folya­mat­ban van. 

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt álló vád­lott ellen jelen­tős érték­re, fegy­ve­re­sen, fel­búj­tó­ként elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A főügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a tör­vény­szék a vád­lot­tat fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­je és mel­lék­bün­te­té­sül tilt­sa el őt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, továb­bá a sér­tett által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igényt érdem­ben bírál­ja el. A főügyész­ség a vád­irat­ban a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re is indít­ványt tett arra az eset­re, ha a vád­lott a tör­vény­szék elő­ké­szí­tő ülé­sén a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogáról.

A bűn­cse­lek­mény kap­csán a hely­szí­ne­lés­ről készült rend­őr­sé­gi fény­kép­fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg.