Főoldal » Archív » A vádlott vezetési stílusa miatt járműve a vasúti sínre sodródott

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a férfi ellen köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járásbíróságon

A deb­re­ce­ni férfi 2017. novem­ber 22-én a dél­előt­ti órák­ban esős, ked­ve­zőt­len idő­já­rá­si viszo­nyok között haladt sze­mély­gép­ko­csi­val Kis­mar­ja felől Nagy­ke­re­ki felé a rossz minő­sé­gű 4808 számú úton.

A vád­lott a fenti körül­mé­nye­ket figyel­men kívül hagy­va az álta­la veze­tett jármű sebes­sé­gét nem meg­fe­le­lő­en válasz­tot­ta meg és egy jobb­ra ívelő útka­nya­ru­lat­ból kiha­lad­va meg­csú­szott, majd meg­pör­dült. A férfi ezt köve­tő­en nem tudta ural­ni az autót, az a köz­út­tal pár­hu­za­mo­san kiala­kí­tott vas­úti sínre sod­ró­dott, miköz­ben kidön­tött egy, a moz­dony­ve­ze­tők tájé­koz­ta­tá­sát szol­gá­ló elő­jel­zést és annak elekt­ro­mos veze­té­két is elsza­kí­tot­ta. Miu­tán a vád­lott ész­lel­te, hogy a gép­ko­csit nem tudja kimoz­dí­ta­ni a vas­úti sín­ről, a tör­tén­tek­ről tele­fo­non érte­sí­tet­te a sárán­di vasútállomást.

A bal­eset során sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént, azon­ban a vád­lott KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sá­val veszé­lyez­tet­te a vas­úti köz­le­ke­dés biztonságát.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen a köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­re irá­nyu­ló vád­irat­ban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.