Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » A vádlottak Hajdúböszörményben kocsikáztak egy lopott autóval

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat két bal­maz­új­vá­ro­si férfi ellen, akik egy isme­rő­sük háza elől eltol­tak, majd bein­dí­tot­tak egy autót és azzal Haj­dú­bö­ször­mény­be mentek.

A gép­ko­csi­ve­ze­tő 2018. decem­ber 3-án a mun­kál­ta­tó­ja által hasz­ná­lat­ba adott jár­mű­vet leál­lí­tot­ta a háza előtt az utcán. Később az autó­ból kivet­te a tás­ká­ját, azon­ban benne felej­tet­te az indítókulcsot.

2018. decem­ber 4-én 21.00 óra körü­li idő­ben a két bal­maz­új­vá­ro­si férfi az utcá­ban sétált, ami­kor egyi­kük kíván­csi­ság­ból meg­néz­te, hogy nyit­va van-e az autó ajta­ja. Az ajtó kinyílt és akkor vette észre, hogy a gép­ko­csi­ban benne van az indí­tó­kulcs is. Ezt elmond­ta vele lévő barát­já­nak, és elha­tá­roz­ták, hogy az autót elvi­szik és azzal Haj­dú­bö­ször­mény­be men­nek. A jár­mű­be az egyik férfi beült, míg társa az autót néhány méte­ren keresz­tül tolta, majd azt a volán­nál ülő férfi bein­dí­tot­ta. Ezt köve­tő­en az autó­val együtt Haj­dú­bö­ször­mény­be men­tek, ahol több utcán is meg­for­dul­tak, illet­ve a jár­mű­vet mind­ket­ten vezették.

Egy idő után elha­tá­roz­ták, hogy vissza­in­dul­nak Bal­maz­új­vá­ros­ba, azon­ban nem sok­kal azután, hogy Haj­dú­bö­ször­ményt elhagy­ták, a gép­ko­csit veze­tő férfi elvesz­tet­te ural­mát a jármű felett és az árok­ba csapódtak.

A vád­lot­tak ezál­tal 200.000,- Ft kárt okoz­tak a sér­tett­nek, amely nem térült meg.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a külö­nös vissza­eső vád­lot­tak ellen társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.