Főoldal » Hírek » Pécsi Fellebbviteli Főügyészség » A vádnak megfelelő jogerős ítélet a zalai kábítószer-kereskedők ügyében- a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Pécsi Íté­lő­táb­la másod­fo­kon is letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te a Zala megyé­ben jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­rel keres­ke­dő vád­lot­ta­kat.

Az ügy tény­ál­lá­sa sze­rint a 28 éves szent­pé­ter­úri és a 27 éves héví­zi férfi 2018. tava­szán meg­ál­la­pod­tak abban, hogy kábítószer-értékesítésbe fog­nak, és az ebből szár­ma­zó haszon­ból biz­to­sít­ják meg­él­he­té­sü­ket. Ennek meg­fe­le­lő­en Auszt­ri­á­ban isme­ret­len sze­mély­től 300 gramm mari­hu­á­nát, majd 150 db exta­sy tab­let­tát vásá­rol­tak. Ezt köve­tő­en tovább­ér­té­ke­sí­té­si cél­lal mint­egy 400 gramm amfe­ta­mint állí­tot­tak elő, illet­ve jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer elő­ál­lí­tá­sá­ra alkal­mas továb­bi anya­go­kat sze­rez­tek be és tárol­tak. A meg­szer­zett, illet­ve elő­ál­lí­tott kábí­tó­szer nagyobb részét egyi­kük Zala megye terü­le­tén kábítószer-fogyasztóknak érté­ke­sí­tet­te, az ebből szár­ma­zó mint­egy egy­mil­lió forint­nyi hasz­not pedig a vád­lot­tak egy­más közt elosz­tot­ták.

Az első­fo­kon eljárt Zala­eger­sze­gi Tör­vény­szék mind­két vád­lott bűnös­sé­gét jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­ben álla­pí­tot­ta meg. Ezért a vád­lot­ta­kat 8-8 év vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te.

Az íté­let ellen a vád­lot­tak és védő­ik eny­hí­tés iránt ter­jesz­tet­tek elő fel­leb­be­zést. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta.

Az íté­lő­táb­la a mai napon kihir­de­tett jog­erős hatá­ro­za­tá­val az első­fo­kú íté­le­tet az egyik vád­lott tekin­te­té­ben az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en hely­ben­hagy­ta, a másik vád­lott bün­te­té­sét – beis­me­rő val­lo­má­sá­ra tekin­tet­tel – 6 év 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re eny­hí­tet­te.