Főoldal » Hírek » A VÉDA buktatta le a hamis rendszámot használó sofőrt - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy duna­ke­szi férfi ellen, aki egy fran­cia rend­szá­mú autót veze­tett Nóg­rád megyé­ben, de a VÉDA Köz­úti Intel­li­gens Kame­ra­há­ló­zat szen­de­he­lyi kame­rá­ja lefény­ké­pez­te, így kide­rült, hogy a rend­szá­mot nem erre a gép­ko­csi­ra adták ki.

A vád sze­rint a férfi 2020 decem­be­ré­ben Szen­de­hely lakott terü­le­tén úgy vezet­te az ere­de­ti­leg oszt­rák rend­szá­mú, de a for­ga­lom­ból kivont gép­ko­csi­ját, hogy arra egy másik típu­sú gép­jár­mű­höz kiadott fran­cia rend­szá­mot helye­zett fel, ily módon a gép­jár­mű egye­di azo­no­sí­tó jelét meghamisította.

Gyors­haj­tás miatt fény­ké­pez­te le őt a kame­ra, utóbb álla­pí­tot­ták meg a fel­vé­te­lek elem­zé­se­kor, hogy a rend­szám nem ezé az autóé, ezért fel­je­len­tet­te a vád­lot­tat a képe­ket keze­lő Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Köz­igaz­ga­tá­si Ható­sá­gi Szolgálata.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a cse­lek­mé­nyét beis­me­rő elkö­ve­tő­vel szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vádiratában.