Főoldal » Archív » A vele együtt italozó férfi nyakának megvágásával vádolt férfi ügyében az ügyészség az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozza

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kon eljá­ró ügyész­ség, az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt annak a vád­lott­nak az ügyé­ben, aki a vád sze­rint egy pohár­da­rab­bal min­den előz­mény nél­kül meg­vág­ta egy férfi nya­kát, majd a sér­tett hely­szín­re érke­ző élet­tár­sát élet­ve­szé­lye­sen megfenyegette.

A Sze­ge­di Tör­vény­szék a 2019. novem­ber 26-án hozott íté­le­té­ben a ter­hel­tet ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és zak­la­tás vét­sé­ge miatt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül öt év sza­bad­ság­vesz­tés­re és öt év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

A nem jog­erős íté­let sze­rint a vád­lott a presszó­ban össze­is­mer­ke­dett a sér­tet­tel, akit több alka­lom­mal meg­hí­vott egy ital­ra. Miu­tán kimen­tek a presszó elé, az ittas ter­helt a nála lévő poha­rat min­den előz­mény nél­kül össze­tör­te a falon és a kezé­ben maradt pohár­da­rab­bal meg­vág­ta a sér­tett nya­kát. Ezután a hely­szín­re érke­zett a sér­tett élet­tár­sa, akit – miu­tán az kér­dő­re vonta a cse­lek­mé­nye miatt – a vád­lott meg­fe­nye­ge­tett, hogy megöli.

Az első­fo­kú íté­let ellen a vád­lott és védő­je jelen­tett be fel­leb­be­zést, így az nem emel­ke­dett jogerőre.

Az íté­let kihir­de­té­sét köve­tő­en az ügyész­ség indít­ványt tett a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re, ame­lyet az első­fo­kú bíró­ság eluta­sí­tott. A vég­zés ellen az ügyész­ség fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te meg­ala­po­zott, a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás tar­ta­ma ará­nyos. Fenn­tar­tot­ta továb­bá a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­se érde­ké­ben beje­len­tett ügyé­szi fel­leb­be­zést, mert állás­pont­ja sze­rint a nem jog­erő­sen kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­má­ra figye­lem­mel fenn­áll a veszé­lye a vád­lott szö­ké­sé­nek vagy elrej­tő­zé­sé­nek. Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la jár el.