Főoldal » Archív » A víziközmű fejlesztési pályázatok ügyében tett feljelentés elutasításáról döntött a Fővárosi Főügyészség

Jávor Bene­dek, a Pár­be­széd euró­pai par­la­men­ti kép­vi­se­lő­je a víziközmű-fejlesztéssel kap­cso­la­tos köz­be­szer­zé­sek tár­gyá­ban tett fel­je­len­tést a Leg­főbb Ügyész­sé­gen. A Leg­főbb Ügyész­ség a fel­je­len­tést a Fővá­ro­si Főügyész­ség­re továbbította.

A víziközmű-beruházási keret­meg­ál­la­po­dá­so­kat, vala­mint a kap­cso­ló­dó tanács­adói pályá­za­to­kat érin­tő­en, isme­ret­len tet­tes ellen tett fel­je­len­tés hűt­len keze­lés, vala­mint ver­senyt kor­lá­to­zó meg­ál­la­po­dás köz­be­szer­zé­si és kon­cesszi­ós eljá­rás­ban bűn­tet­té­nek gya­nú­já­ra utalt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fel­je­len­tést meg­vizs­gál­ta és meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a fel­je­len­tés­ben fog­lal­tak bűn­cse­lek­mény gya­nú­já­nak való­szí­nű­sí­té­sé­re nem alkalmasak.

A fel­je­len­tés egy inter­ne­tes cik­ken ala­pult, a saj­tó­be­szá­mo­ló sze­rint az Euró­pai Bizott­ság audi­to­rai meg­vizs­gál­ták a ten­der­hez kap­cso­ló­dó köz­be­szer­zé­se­ket, és azok­kal kap­cso­lat­ban több sza­bály­ta­lan­sá­got tár­tak fel. Maga az inter­ne­tes írás is utal azon­ban arra, hogy egy jelen­tés­ter­ve­zet­ről van szó, amely­ről a dön­tés a cikk meg­je­le­né­se­kor még nem volt ismert.

Ezen túl­me­nő­en a fel­je­len­tés, illet­ve az annak alap­já­ul szol­gá­ló inter­ne­tes újság­cikk a köz­be­szer­zé­si sza­bá­lyok meg­sér­té­sét vagy a piaci ver­seny kor­lá­to­zá­sát való­szí­nű­sí­tő konk­rét ada­tot nem tar­tal­maz, vala­mint abban a vagyon­ke­ze­lői köte­le­zett­ség meg­sze­gé­sé­re, és ezzel össze­füg­gés­ben vagyo­ni hát­rány­ra utaló, ezál­tal bűn­cse­lek­mény gya­nú­ját alá­tá­masz­tó infor­má­ció sem szerepel.

Nyo­mo­zás csak bűn­cse­lek­mény gya­nú­ja alap­ján indít­ha­tó, illet­ve olyan konk­rét ada­tok alap­ján, amik bűn­cse­lek­mény gya­nú­ját való­szí­nű­sí­tik. Ilyen konk­rét ada­tok hiá­nyá­ban a fel­je­len­tés eluta­sí­tá­sá­ról kell dönteni.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fen­ti­ek alap­ján a fenti tárgy­ban érke­zett fel­je­len­tést - bűn­cse­lek­mény gya­nú­ja hiá­nyá­ban - elutasította.