Főoldal » Archív » A volt barátnőjét akarta megölni a férfi - vádemelés

A Vas Megyei Főügyész­ség előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben, aki nem tudta elfo­gad­ni, hogy barát­nő­je sza­kí­tott vele és ezért meg akar­ta őt ölni. 

A vád sze­rint a vád­lott és a sér­tett 2016 szep­tem­be­ré­ben ismer­ke­dett meg egy­más­sal Buda­pes­ten, ami­kor mind­ket­ten egye­te­mi tanul­má­nya­i­kat foly­tat­ták, és sze­rel­mi kap­cso­lat szö­vő­dött köz­tük. 2017 már­ci­u­sá­ban a sér­tett sza­kí­tott a vád­lot­tal, aki nem tudott bele­nyu­god­ni ebbe, és rend­sze­res tele­fon­hí­vá­sok­kal, vala­mint más nevé­ben írt e-mailekkel pró­bált bele­avat­koz­ni a sér­tett éle­té­be azért, hogy kap­cso­la­tu­kat helyreállítsák.

Miu­tán a sér­tett nem akart békül­ni, a vád­lott fik­tív sze­mély nevé­ben fenye­ge­tő üze­ne­te­ket kül­dött a sér­tett­nek, és őt meg­ölés­sel, vala­mint az éle­té­nek tönk­re­té­te­lé­vel fenye­get­te. Bosszú­ból a vád­lott sze­xu­á­lis tár­gyú fel­hí­vá­so­kat tett közzé külön­bö­ző inter­ne­tes part­ner­ke­re­ső olda­la­kon a sér­tett nevé­ben és sze­mé­lyes ada­ta­i­val visszaélve.

A sér­tett kez­de­mé­nye­zé­sé­re ezen cse­lek­mé­nyek miatt a vád­lot­tal szem­ben a fel­ső­ok­ta­tá­si intéz­mény dékán­ja fegyel­mi eljá­rást indí­tott 2017 szep­tem­be­ré­ben, mely­nek ered­mé­nye­ként az intéz­mény vala­mennyi kol­lé­gi­u­má­ból kizár­ták őt, a Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság pedig 2017 októ­be­ré­ben elren­del­te a vád­lott távol­tar­tá­sát a sér­tet­től, lak­he­lyé­től, az álta­la láto­ga­tott okta­tá­si intéz­mény­től, vala­mint attól, hogy a sér­tet­tel bár­mi­lyen for­má­ban érint­ke­zés­be lépjen.

A vád­lott 2017 decem­be­ré­ben elha­tá­roz­ta, hogy bosszút áll a sér­tet­ten, elvo­na­to­zott a sér­tett egyik Vas megyei köz­ség­ben lévő lakó­he­lyé­re, elrej­tő­zött annak köze­lé­ben, és ami­kor a dél­előt­ti órák­ban a sér­tett kiment az utcá­ra, őt egy fél méte­res fahu­sáng­gal több alka­lom­mal fejbe vágta és meg­ölés­sel fenyegette.

Miu­tán a sér­tett föld­re került, a vád­lott még leg­alább három­szor meg­ütöt­te őt a husáng­gal, majd ráült a sér­tett fel­ső­tes­té­re és a magá­val vitt kés­sel több alka­lom­mal meg­szúr­ta a sér­tett arcá­nak és nya­ká­nak bal olda­lát. A sér­tett­nek sike­rült kisza­ba­dul­ni és egy köze­li ház­hoz mene­kül­ni, ahol segít­sé­get kért.

A Vas Megyei Főügyész­ség előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, zak­la­tás vét­sé­gé­vel és sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­gé­vel vádol­ja a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat, és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.