Főoldal » Archív » A vonatbalesetet megúszta, a vádemelést nem

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat egy szent­lő­rin­ci férfi ellen, aki a tilos jel­zés elle­né­re haj­tott a vas­úti sínek­re, majd össze­üt­kö­zött az arra hala­dó vonattal.

 A férfi 2017. máju­sá­ban Szent­lő­rinc kül­te­rü­le­tén köz­le­ke­dett személygépkocsijával.

A vas­úti átjá­ró­hoz érkez­ve körül­te­kin­tés nél­kül a fény­so­rom­pó tilos jel­zé­se elle­né­re az átjá­ró­ba haj­tott és össze­üt­kö­zött a Sellye-Szentlőrinc állo­má­sa között köz­le­ke­dő személyvonattal.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a férfi által veze­tett gép­jár­mű kisod­ró­dott, fel­bo­rult, a gép­ko­csi­ve­ze­tő nyolc napon belül gyó­gyu­ló könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A sze­mély­vo­nat meg­ron­gá­ló­dott, mint­egy 700 ezer forint kár kelet­ke­zett. A vonat 13 utasa, a moz­dony­ve­ze­tő vala­mint a jegy­vizs­gá­ló nem sérül­tek meg, azon­ban éle­tük testi épsé­gük veszély­be került a gép­ko­csi­ve­ze­tő maga­tar­tá­sa miatt.

A férfi cse­lek­mé­nye a köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.