Főoldal » Hírek » A zebrán ütött el egy gyalogost egy bajai férfi - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt egy férfi ellen. Az elkö­ve­tő 2021 janu­ár­já­ban Baján az autó­já­val elütött egy fér­fit, aki egy gyalogos-átkelőhelyen akart átmen­ni. A sér­tett a bal­eset miatt két hónap­pal később a kór­ház­ban meghalt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. janu­ár 13-án reg­gel Baján, a Sze­ge­di úton veze­tett egy sze­mély­au­tót. Az idő­já­rás derült volt, nap­pa­li, jó látá­si viszo­nyok ural­kod­tak. Az asz­fal­to­zott úttest szá­raz volt, nagy volt a for­ga­lom. Ami­kor a férfi egy gyalogos-átkelőhelyhez ért, azt nem a kellő óva­tos­ság­gal köze­lí­tet­te meg. Emi­att mint­egy 46-50 km/h sebes­ség­gel, az autó ele­jé­vel elütött egy gya­lo­gost, aki a zeb­rán akart átmen­ni. Az ütkö­zés miatt a sér­tett az úttest­re esett.

A bal­eset után a fér­fit kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, de a folya­ma­tos orvos keze­lés elle­né­re mint­egy két hónap­pal később bele­halt a sérüléseibe.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a vád­lott meg­szeg­te azt a KRESZ sza­bályt, misze­rint kije­lölt gyalogos-átkelőhelyen a gya­lo­gos­nak elsőbb­sé­get kell adni, a gyalogos-átkelőhelyet pedig a jármű veze­tő­jé­nek csak foko­zott óva­tos­ság­gal és olyan sebes­ség­gel sza­bad meg­kö­ze­lí­te­nie, hogy a jár­mű­vel a gyalogos-átkelőhely előtt meg is tud­jon állni.

A bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit a járá­si ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó fog­ház, vala­mint köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szemben.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.