Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Ablakon esett ki a kisgyermek – fotókkal – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy édes­anyá­val szem­ben, aki­nek gon­dat­lan­sá­ga miatt a más­fél éves gyer­me­ke kizu­hant egy buda­pes­ti lakó­ház első eme­le­ti laká­sá­nak abla­kán, és élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­irat sze­rint a kül­föl­di állam­pol­gár­sá­gú nő 2021 júni­u­sá­ban a két kis­ko­rú - egy 4 éves és egy 1,5 éves - gyer­me­ké­vel egy buda­pes­ti lakó­ház I. eme­le­ti laká­sá­ban lakott.

A lakás nap­pa­li szo­bá­ja úgy volt beren­dez­ve, hogy az utcá­ra nyíló abla­kok alatt volt a radi­á­tor­test, amely­hez pedig köz­vet­le­nül hozzá volt tolva egy kana­pé. A már járni és búto­rok­ra fel­mász­ni is képes gyer­me­kek koráb­ban is több­ször fel­men­tek a kana­pé­ra, hogy kinéz­ze­nek - az akkor zárt, vagy bukó­ra nyi­tott - ablakon.

Az édes­anya 2021. júni­us 22-én a gyer­me­ke­i­vel együtt a lakás­ban tar­tóz­ko­dott, ami­kor a dél­utá­ni órák­ban, a nyári hőség miatt, a nap­pa­li egyik abla­kát, vala­mint a szú­nyog­há­lót tartó kere­tet is kinyi­tot­ta rés­nyi­re. A gyer­me­kek egy másik szo­bá­ban ját­szot­tak, majd a nagyob­bik jelez­te, hogy szom­jas, ezért mind­hár­man a kony­ha felé indul­tak. A kiseb­bik gye­rek azon­ban a kony­ha helyett a nap­pa­li­ba ment, és amíg az édes­any­ja inni adott a test­vé­ré­nek, az alatt a 1,5 éves gyer­mek fel­má­szott a kana­pé­ra, onnan a radi­á­tor­ra, majd arról az ablak­pár­kány­ra, ahon­nan ezután a nyi­tott abla­kon és szú­nyog­há­lón keresz­tül, csak­nem 4 méter magas­ság­ból, a ház mel­let­ti asz­fal­to­zott jár­dá­ra zuhant.

A gyer­mek élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, az éle­tét kizá­ró­lag az igen gon­dos és magas szín­vo­na­lú orvo­si ellá­tás men­tet­te meg.

A bal­eset elke­rül­he­tő lett volna, ha az édes­anya a tőle elvár­ha­tó figyel­met és körül­te­kin­tést tanú­sít­ja, így külö­nö­sen, ha az abla­kot bukó­ra nyit­ja, vagy az abla­kot - nyi­tott álla­pot­ban is hasz­nál­ha­tó - gye­rek­zár­ral látja el, de akár a szoba átren­de­zé­sé­vel is kizár­hat­ta volna annak a lehe­tő­sé­gét, hogy a kis­gyer­mek fel­másszon a nyi­tott ablak­hoz, majd azon min­den továb­bi aka­dály nél­kül kiessen.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a nőt gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja, és vele szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vádiratban.