Főoldal » Hírek » Addig vezetett jogosítvány nélkül, hogy börtönbe kerülhet - a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség jár­mű­ve­ze­tés az eltil­tás hatá­lya alatt vét­sé­ge miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki – bár soha nem volt jogo­sít­vá­nya – állan­dó­an gép­ko­csit vezet.

A fér­fit koráb­ban a sza­bály­sér­té­si ható­ság enge­dély nél­kü­li veze­tés miatt több­ször eltil­tot­ta a jár­mű­ve­ze­tés­től. Őt azon­ban mind­ez nem aka­dá­lyoz­ta meg abban, hogy újra és újra volán mögé üljön.

2021. május vége és júli­u­sa között össze­sen 12 alka­lom­mal érték tet­ten a rend­őrök úgy, hogy eltil­tás hatá­lya alatt vezet­te gép­ko­csi­ját. Mind­ezek miatt az ügyész­ség már vádat emelt elle­ne, az eljá­rás a bíró­sá­gon van folyamatban.

A mos­ta­ni vád sze­rint a fér­fit még ez sem tar­tot­ta vissza attól, hogy annak elle­né­re, hogy ismé­tel­ten eltil­tot­ták a veze­tés­től, más­nap Pécsett gép­ko­csi­já­val köz­le­ked­jen. Az autó­ját koráb­ban kivon­ták a for­ga­lom­ból, ezért nem volt rend­szá­ma, amit a rend­őr­jár­őrök ész­lel­tek és a gép­ko­csi után mentek.

A vád­lott látva, hogy a rend­őrök köve­tik, nagy sebes­ség­gel mene­kül­ni kez­dett. A rend­őrök meg­kü­lön­böz­te­tő hang- és fény­jel­zést hasz­nál­va követ­ték és han­gos­be­szé­lőn keresz­tül folya­ma­to­san meg­ál­lás­ra szó­lí­tot­ták fel a fér­fit, aki azon­ban ennek nem tett eleget.

Végül a férfi a nagy sebes­ség miatt az egyik kanyart nem tudta beven­ni és az árok­ba hajtott.

Az  ügyész­ség az elkö­ve­tőt, mint vissza­esőt vádol­ja jár­mű­ve­ze­tés az eltil­tás hatá­lya alatt vét­sé­gé­vel és indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat bör­tön­re ítél­je és a koráb­bi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­té­sét is ren­del­je el.