Főoldal » Hírek » Adócsalókkal szemben emelt vádat az ügyészség - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Nagyobb vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség két cég­ve­ze­tő­vel szem­ben nyúj­tott be vád­ira­tot, akik több mil­li­ós vagyo­ni hát­rányt okoz­tak az álla­mi költségvetésnek.

A vád­irat sze­rint az egyik férfi tagja és ügy­ve­ze­tő­je volt egy tata­bá­nyai szék­he­lyű gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­nak. A kft. szer­ző­dé­ses kap­cso­lat­ban állt egy buda­pes­ti szék­he­lyű cég­gel, amely­nek kép­vi­se­lő­je 16.693.000 forint brut­tó összeg­ben állí­tott ki hamis szám­lá­kat. A hamis szám­lá­kat a tata­bá­nyai kft. ügy­ve­ze­tő­je befo­gad­ta, majd azok ÁFA tar­tal­mát jogo­su­lat­la­nul levo­nás­ba helyez­te az adó­ha­tó­ság­hoz elekt­ro­ni­kus úton, 2020. novem­ber 19. nap­ján benyúj­tott, a 2020. I. és II. negyed­év­re vonat­ko­zó ÁFA beval­lá­so­kat érin­tő önellenőrzésekkel.

A tata­bá­nyai cég ügy­ve­ze­tő­je a jogo­su­lat­lan ÁFA levo­nás­sal 4.507.110 forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek. Őt tet­tes­ként, a hamis szám­lák kiál­lí­tó­ját bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel, vala­mint hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja az ügyészség.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a bün­tet­len elkö­ve­tők­kel szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést, vala­mint a tata­bá­nyai cég­ve­ze­tő­vel szem­ben pénz­bün­te­tést is szab­jon ki.