Főoldal » Archív » Adócsalóval szemben emelt vádat az ügyészség

A  Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy tatai szék­he­lyű gaz­da­sá­gi tár­sa­ság ügy­ve­ze­tő­jé­vel szem­ben.

Az elkö­ve­tő 2013-ban hamis szám­lát szer­zett meg azért, hogy a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság álta­lá­nos for­gal­mi adó fize­té­si köte­le­zett­sé­gét csök­kent­se.

A hamis szám­la fel­hasz­ná­lá­sá­val elké­szí­tett adó­be­val­lás alap­ján több, mint 6 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott az elkö­ve­tő az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban az elkö­ve­tő­vel szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.