Főoldal » Hírek » Adóellenőrök eljárását akadályozta fenyegetéssel, erőszakkal - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki adó­el­len­őrö­ket fenye­ge­tett meg­ölés­sel, az egyi­ket lökdöste. 

A vád­irat sze­rint két adó­el­len­őr 2021. szep­tem­ber 02-án, egy esz­ter­go­mi büfé­nél két darab alko­hol­men­tes sört vásá­rolt, a sör árát kifi­zet­ték. A büfét üze­mel­te­tő férfi nem adott adó­ügyi bizony­la­tot, nyug­ta­adá­si szán­dé­kát sem jelez­te, ezért az adó­el­len­őrök fel­mu­tat­ták a szol­gá­la­ti iga­zol­vá­nya­i­kat és közöl­ték, hogy ellen­őr­zést kíván­nak lefoly­tat­ni. Az elkö­ve­tő ekkor üvöl­töz­ni kez­dett, az adó­el­len­őrö­ket a hely­szín elha­gyá­sá­ra hívta fel, illet­ve meg­ölés­sel fenyegette.

Ezután a férfi az egyik ellen­őrt a vál­lá­nál négy alka­lom­mal meg­lök­te, ezért az ellen­őrök elme­ne­kül­tek a hely­szín­ről. Az elkö­ve­tő gép­jár­mű­be ült, nagy sebes­ség­gel követ­te az adó­el­len­őrö­ket, akik ezután kér­tek rend­őri segítséget.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tőt vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélje.