Főoldal » Hírek » Adóhatósági „segítség” ígéretéért fizettek milliókat egy cég tulajdonosai - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség vesz­te­ge­tést állít­va elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat öt sze­mély ellen a Fővá­ro­si Törvényszéken.

Egy 2017 óta szál­lít­má­nyo­zás­sal fog­lal­ko­zó gaz­da­sá­gi tár­sa­ság –  tevé­keny­sé­gé­hez kap­cso­ló­dó­an – rend­sze­re­sen beje­len­tést tett a NAV elekt­ro­ni­kus rend­sze­ré­ben, ame­lyek­kel kap­cso­lat­ban az adó­ha­tó­ság több sza­bály­sér­tést tárt fel, és sza­bott ki bír­sá­got a kft-vel szemben.

A vád­irat sze­rint 2019 janu­ár­já­ban a cég egyik tény­le­ges irá­nyí­tó­ja azzal keres­te fel egy isme­rő­sét, hogy tud-e segí­te­ni a kft-t érin­tő adó­igaz­ga­tá­si eljá­rá­sok­kal kap­cso­lat­ban, rendelkezik-e olyan kap­cso­la­tok­kal, akik a NAV rend­szer­hez kap­cso­ló­dó­an, a „folya­ma­tok fel­gyor­sí­tá­sá­ban és prob­lé­ma­men­te­sí­té­sé­ben”, vala­mint abban nyúj­ta­nak segít­sé­get, hogy az adó­ha­tó­ság utal­ja vissza a koráb­ban befi­ze­tett összegeket.

Az isme­rős azt állí­tot­ta a cég­ve­ze­tő­nek, hogy ismer egy össze­kö­tőt, aki min­den­ben tud segí­te­ni a „régi” kap­cso­la­tai fel­hasz­ná­lá­sá­val, majd ezt a fér­fit és segí­tő­jét bemu­tat­ta neki.

A talál­ko­zó során az össze­kö­tő valót­la­nul arra hivat­ko­zott, hogy konk­ré­tan meg nem hatá­ro­zott össze­gért, – amely­ből a hiva­ta­los sze­mély­nek is jut­tat­ni kell – egy meg nem neve­zett magas beosz­tá­sú NAV-os isme­rő­se köz­ben­já­rá­sá­val segít az adó­igaz­ga­tá­si eljá­rá­so­kat a cég szá­má­ra ked­ve­ző módon befolyásolni.

Az isme­rős később 20 mil­lió forin­tot kért azért, hogy köz­ben­já­rá­suk­kal és a hiva­ta­los sze­mély segít­sé­gé­vel 2022 végé­ig „védel­met” biz­to­sít­sa­nak a cég szál­lít­má­nyo­zá­si tevé­keny­sé­gé­vel kap­cso­la­tos adó­ha­tó­sá­gi eljá­rá­sok­kal szem­ben, a kisza­bott bír­sá­go­kat elen­ged­jék és lehe­tő­vé vál­jék szá­muk­ra a kor­lát­lan árubehozatal.

A cég két veze­tő­je az aján­la­tot elfo­gad­ta és a kért pénzt – több rész­let­ben – az össze­kö­tő­nek átadták.

A való­ság­ban az össze­kö­tő és tár­sai nem ren­del­kez­tek adó­ha­tó­sá­gi kap­cso­lat­tal, a jog­ta­lan előny­ként meg­szer­zett 20 mil­lió forin­tot egy­más között meg nem álla­pít­ha­tó arány­ban elosztották.