Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Adózatlan dohánytermékekkel kereskedtek - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó, bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a négy fér­fi­val szem­ben. Egyi­kük Hor­vát­or­szág­ban besze­rez­te, fia Magyar­or­szág­ra szál­lí­tot­ta, majd vevő­ik bel­föl­di érté­ke­sí­tés cél­já­ból meg­vet­ték a csem­pé­szett dohányárut.

A vád sze­rint a vád­lot­tak 2021-ben áll­tak üzle­ti kap­cso­lat­ban, meg­ál­la­po­dá­suk sze­rint a hor­vát állam­pol­gár­sá­gú férfi fia segít­sé­gé­vel a több mint 100 kg fogyasz­tá­si dohányt több alka­lom­mal egy bar­csi hét­vé­gi házba szál­lí­tot­ta úgy, hogy az adó­ter­he­ket nem fizet­ték meg utána. A vevők a csem­pé­szett árut már Bar­cson vet­ték át.

A nyo­mo­zó ható­ság elő­ször az idő­seb­bik vásár­ló­ra csa­pott le, ami­kor 2021 novem­be­ré­ben a csem­pész­árut szál­lí­tó vád­lot­tat ellen­őr­zés alá von­ták és lefog­lal­tak tőle 44 kg adó­zat­lan dohányt. A másik vevő sem tudott sok­kal tovább keres­ked­ni a ható­sá­gok meg­ke­rü­lé­sé­vel szer­zett jöve­dé­ki ter­mé­kek­kel, tőle 2021 decem­be­ré­ben fog­lal­tak le közel 100 kg dohányt és több doboz zár­jegy nél­kü­li cigarettát.

A fér­fi­ak összes­sé­gé­ben 5 mil­lió forint felet­ti vagyo­ni hát­rányt okoz­tak az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek azzal, hogy a dohány­ter­mé­kek után nem fizet­ték meg jöve­dé­ki adót és az álta­lá­nos for­gal­mi adót.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a vád­lot­tak­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést, pénz­bün­te­tést és vagyon­el­kob­zást indítványozott.