Főoldal » Hírek » Áfacsaló bűnszervezet tagjainak letartóztatását indítványozta főügyészség

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a 8 fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, akik öt éven keresz­tül, fik­tív szám­lá­zás­sal közel 250 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak a költségvetésnek.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a szó­ró­lap ter­jesz­tés­sel fog­lal­ko­zó - a bűn­szer­ve­zet tete­jén álló sze­ge­di szék­he­lyű - gaz­da­sá­gi tár­sa­ság a 2013. és 2017. vége közöt­ti idő­szak­ban valós gaz­da­sá­gi ese­mény nél­kü­li szám­lá­kat foga­dott be fik­tív szám­lák kiál­lí­tá­sá­ra lét­re­jött cégek­től. A szám­lá­zá­si lánc tete­jén álló cég a szó­ró­lap ter­jesz­tést 4 megye terü­le­tén foly­tat­ta, jel­lem­ző­en be nem jelen­tett alkal­ma­zot­tak­kal. Az ebből eredő költ­sé­gei fede­zé­sé­re, vala­mint az ÁFA adó­nem­ben fent álló fize­té­si köte­le­zett­sé­ge­i­nek csök­ken­té­sé­re 3 külön­ál­ló szám­lá­zá­si lán­cot alko­tó cég­cso­port­tól foga­dott be fik­tív szám­lá­kat. A szám­lá­zá­si lánc­ban levő cégek kizá­ró­lag a fik­tív szám­lák kibo­csáj­tá­sá­ra jöt­tek létre és a lán­cok leg­al­ján olyan gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok áll­tak, ame­lyek vagy nem tel­je­sí­tet­ték adó­be­val­lá­si köte­le­zett­sé­gü­ket vagy ha tet­tek is beval­lást, az adót már nem fizet­ték meg.

A bűn­cse­lek­ményt meg­va­ló­sí­tó tevé­keny­ség lep­le­zé­se végett a fik­tív szám­lá­kat kiegyen­lí­tet­ték, de a szám­la­ki­bo­csá­tá­sért járó juta­lé­kok levo­ná­sa után a fent mara­dó össze­get vissza­jut­tat­ták a sze­ge­di cég vezetőjéhez.

Az őri­zet­be vett gya­nú­sí­tot­tak között a szám­lá­zá­si lán­cok tete­jén álló cég veze­tő­je, a szó­ró­lap ter­jesz­tést koor­di­ná­ló terü­le­ti veze­tők, vala­mint a fik­tív szám­lá­zó cége­ket biz­to­sí­tó sze­mé­lyek van­nak. Az eddi­gi ada­tok sze­rint a költ­ség­ve­tést ért vagyo­ni hát­rány össze­ge meg­ha­lad­ja a 250 mil­lió forin­tot. A nyo­mo­zás során gyanú merült fel arra is, hogy a bűn­szer­ve­zet tete­jén álló cég veze­tő­jé­nek másik, épí­tő­ipa­ri tevé­keny­ség­gel fog­lal­ko­zó cége is foga­dott be fik­tív szám­lá­kat, mint­egy 3 mil­lió forint adótartammal.

A főügyész­ség a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­ra az 5-20 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­tett bűn­cse­lek­mény miatt indult eljá­rás­ban a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye és ténye miatt tett indít­ványt a bíró­ság felé. A nyo­mo­zás során beszer­zett ada­tok sze­rint ugyan­is a gya­nú­sí­tot­tak egy része az eljá­rás­ról való tudo­más­szer­zést köve­tő­en bizo­nyí­té­ko­kat pró­bált meg eltün­tet­ni, rájuk nézve ked­ve­zőt­len val­lo­mást tevő sze­mélyt pró­bál­tak meg val­lo­má­sa meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra rábír­ni, az eljá­rás során ter­he­lő ada­to­kat tar­tal­ma­zó adat­hor­do­zót pró­bál­tak meg hamis nyi­lat­ko­zat­tal a bizo­nyí­té­kok köré­ből kivonni.

A NAV Dél-Alföldi Bűn­ügyi Igaz­ga­tó­ság Csongrád-Csanád Megyei Vizs­gá­la­ti Osz­tá­lya a Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség által irá­nyí­tott nyo­mo­zás­ban a keddi napon össze­han­golt akció kere­té­ben állí­tot­ta elő gya­nú­sí­tot­ta­kat, több más nyo­mo­za­ti cse­lek­mény mellett.

Az ügy­ben a szám­lá­zá­si lán­cok tel­jes fel­de­rí­té­se mel­lett továb­bi elkö­ve­tők eljá­rás alá voná­sa várható.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni a mai napon.