Főoldal » Archív » Ágyakkal torlaszolták el a zárkaajtót a fegyházban a zendülők – vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt három fér­fi­val szem­ben, akik 2018. janu­ár­ban ellen­sze­gül­tek a büntetés-végrehajtás rendjének.

A vád­irat sze­rint 2018. janu­ár 6-án, a Buda­pes­ti Fegy­ház és Bör­tön X. kerü­let­ben talál­ha­tó objek­tu­má­ban három – egy har­minc­ki­lenc, egy negy­ven­há­rom és egy har­minc éves – férfi egy zár­ká­ban töl­töt­te jog­erős sza­bad­ság­vesz­té­sét. A fér­fi­ak a dél­előt­ti órák­ban han­gos­kod­ni és kia­bál­ni kezd­tek, ame­lyet az őrség fel­szó­lí­tá­sá­ra sem hagy­tak abba, majd az ágya­ik­kal eltor­la­szol­ták a zár­ka­aj­tót, és az átszál­lí­tá­su­kat követelték.

A vád­lot­tak ellen­sze­gü­lé­sé­re tekin­tet­tel a Buda­pes­ti Fegy­ház és Bör­tön sze­mély­ze­te haté­kony intéz­ke­dé­se­ket tett, a cse­lek­ményt – könny­gáz alkal­ma­zá­sá­val, vala­mint a zár­ka­aj­tó lesze­re­lé­sé­vel – fel­szá­mol­ták, és a ren­det hely­re­ál­lí­tot­ták. E köz­ben a három­ból két vád­lott még táma­dó moz­du­la­tot tett az őrség felé, egyi­kük könnyű sérü­lést is oko­zott egy őrnek.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség két fér­fi­val szem­ben fogoly­zen­dü­lés­ben erő­szak alkal­ma­zá­sá­val való rész­vé­tel bűn­tet­te, har­ma­dik tár­suk­kal szem­ben – alap­ese­ti – fogoly­zen­dü­lés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Törvényszékre.

Az ügyész­ség letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés­re íté­lést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyoz az ügyben.