Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Agyonverte a nyugdíjas tanítónőt egy férfi - a Fejér Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Vár­me­gyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki 2022. júli­us 16-án egy nyug­dí­jas taní­tó­nőt vert agyon Polgárdiban.

A vád­irat sze­rint a férfi 2022. júni­us ele­jén köl­tö­zött a Pol­gár­di­ban lévő sor­há­zi ház­rész­be, ahol közös udvar­ral ren­del­ke­zett a sér­tet­tel és annak uno­ka­öccsé­vel. A férfi az udva­ron olva­sott és ciga­ret­tá­zott, ami­kor a sér­tett meg­kér­te, hogy cse­rél­je ki a gáz­pa­lac­kot. A vád­lott ezt köve­tő­en bán­tal­maz­ta a 70 éves asszonyt, aki a föld­re került és segít­sé­gért kia­bált. A táma­dó a sér­tett elhall­gat­ta­tá­sa érde­ké­ben a garázs­ból magá­hoz vett egy nyél nél­kü­li, 14 cm hosszú kala­pács­fe­jet és azzal tíz­szer tar­kón ütöt­te a föl­dön fekvő áldo­za­tot. A férfi gyors­kö­tö­zőt tekert az asszony nya­ká­ra, műanyag­zsá­kot húzott a fel­ső­tes­té­re, majd mikor ész­lel­te, hogy a sér­tett még léleg­zik, a gyors­kö­tö­zőt tovább szo­rí­tot­ta. A férfi az élet­te­len­nek tűnő tes­tet egy pony­vá­ba teker­te, bála­ma­dzag­gal össze­kö­töz­te, a garázs­ba húzta, majd arra ház­tar­tá­si hul­la­dék­kal teli zsá­ko­kat helyezett.

A sér­tett eltű­né­sét az uno­ka­öccse jelen­tet­te be, a rend­őrök aznap meg­ta­lál­ták az elrej­tett holttestet.

A sér­tett halá­lá­nak köz­vet­len oka az oxi­gén­hi­á­nyos álla­pot miat­ti agy­ká­ro­so­dás volt, amely­hez a nyaki verek leszo­rí­tá­sa vezetett.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a ter­helt­tel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, köz­ügyek­től eltil­tást, a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sát, vala­mint annak meg­ál­la­pí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, hogy a vád­lott nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.