Főoldal » Hírek » Agyonverte élettársát, azután Dominika szigetére menekült - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Bün­te­té­se súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség annak a vád­lott­nak, aki 2008. máju­sá­ban agyon­ver­te élet­tár­sát, majd a bün­te­tő fele­lős­ség­re vonás elől a Karib-tenger egyik egzo­ti­kus szi­ge­té­re menekült.

A magyar ható­sá­gok 2018. nya­rán buk­kan­tak nyo­má­ra és nem­zet­kö­zi jog­se­gély alap­ján szál­lí­tot­ták Magyar­or­szág­ra. A tör­vény­szék ember­ölés bűn­tet­té­ben talál­ta bűnös­nek, és ezért 9 év bör­tön­re és 9 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az agresszív visel­ke­dés­re haj­la­mos vád­lott a bűn­eset nap­já­ig öt éve élt élet­tár­si kap­cso­lat­ban a sér­tet­tel. A fél­té­keny ter­mé­sze­tű férfi és az asszony között koráb­ban is több­ször volt szó­vál­tás, sőt elő­for­dult, hogy a férfi bán­tal­maz­ta a nőt, aki azon­ban a mos­to­ha bánás­mód elle­né­re még­sem sza­kí­tott vele.

2008. év máju­sá­ban egy hét­vé­gén ismét folya­ma­to­san vesze­ked­tek. A férfi rend­kí­vül dur­ván bán­tal­maz­ta az asszonyt, aki hasz­ta­lan kért segít­sé­get, ugyan­is szom­szé­dai tar­tot­tak az erő­sza­kos fér­fi­tól, ezért nem nyúj­tot­tak mene­dé­ket. Az elkö­ve­tő tovább verte az élet­tár­sát: arcát, fejét vég­tag­ja­it és mell­ka­sát egy­aránt több­ször meg­ütöt­te, a nya­kát is meg­ra­gad­ta. A tett­le­ges­ség követ­kez­té­ben az asszony olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy esz­mé­le­tét vesz­tet­te, majd kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en elhunyt.

Bár a gát­lás­ta­lan férfi ész­lel­te a sér­tett álla­po­tát, magá­ra hagy­ta, és elme­ne­kült. Kül­föl­dön kez­dett új éle­tet, csa­lá­dot ala­pí­tott és szál­lo­dát üze­mel­te­tett. 10 év eltel­té­vel a Domi­ni­kai Köz­tár­sa­ság­ban fog­ták el, majd állí­tot­ták hazai bíró­ság elé.

Az ügyész­ség a vád­lott ter­hé­re, az elkö­ve­tő és védő­je pedig a tény­ál­lás meg­ala­po­zat­lan­sá­ga miatt, a bűn­cse­lek­mény eny­hébb minő­sí­té­se és a bün­te­tés mér­sék­lé­se érde­ké­ben fellebbezett.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­lő­táb­lá­hoz inté­zett indít­vá­nyá­ban rámu­ta­tott, hogy az ember­te­len, bru­tá­lis, a sér­tett­nek külö­nö­sen súlyos testi-lelki szen­ve­dést okozó bán­tal­ma­zás közel áll a külö­nö­sen kegyet­len elkö­ve­té­si mód­hoz. Mivel a férfi embe­ri mivol­tá­ból kivet­kőz­ve, a sér­tet­tet mél­tó­sá­gá­ban is súlyo­san aláz­va ölt, a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a bör­tön­bün­te­tés és mel­lék­bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa egy­aránt indokolt.

A fel­leb­be­zé­se­ket a másod­fo­kon eljá­ró Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la bírál­ja el.