Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Aláírásgyűjtőre támadt a férfi - a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye - videóval

Az Egri Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban – a cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­től szá­mí­tott más­fél hóna­pon belül – bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, aki egy poli­ti­kai párt tag­já­ra támadt Egerben.

A járá­si ügyész­ség fel­jegy­zé­se sze­rint idén már­ci­us­ban egy poli­ti­kai párt Eger­ben, a Dobó téren talál­ha­tó pult­já­nál alá­írá­so­kat gyűj­tött egy, a várost érin­tő kiemelt kér­dés­ben. Az ügy ter­helt­je, az érin­tett poli­ti­kai párt­ra nehez­te­lő férfi a kora dél­utá­ni órák­ban meg­je­lent a stand­nál, ahol kia­bál­ni kez­dett, obsz­cén kife­je­zé­sek­kel illet­te az ott lévő két akti­vis­tát és sértő kife­je­zé­se­ket hasz­nált a párta is.

A férfi ezt köve­tő­en a pul­tot rán­gat­ta, majd több alka­lom­mal meg­ütöt­te az egyik sér­tet­tet, aki azon­ban sérü­lést nem szen­ve­dett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben. A táma­dó cse­lek­mé­nyé­nek az Egri Rend­őr­ka­pi­tány­ság kiér­ke­ző jár­őri vetet­tek véget. 

A ter­helt a sér­tet­tet poli­ti­kai meg­győ­ző­dé­se miatt bán­tal­maz­ta, vala­mint a hely­szí­nen lévő akti­vis­ták poli­ti­kai hova­tar­to­zá­sa miatt tanú­sí­tott kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes magatartást.

A fér­fit az ügyész­ség bán­tal­ma­zás­sal elkö­ve­tett közös­ség tagja elle­ni erő­szak bűn­tet­te, vala­mint közös­ség tagja elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt állí­tot­ta bíró­ság elé.

Az Egri Járás­bí­ró­ság az ügyész­ség által meg­ál­la­pí­tott tör­té­ne­ti tény­ál­lás­sal és minő­sí­tés­sel egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek a fér­fit, aki­vel szem­ben 1 év 8 hónap sza­bad­ság­vesz­tést sza­bott ki, mely­ben vég­re­haj­tá­sát 4 évre felfüggesztette.

Az íté­let jogerős.

A vide­ón a cse­lek­mény látható.40