Főoldal » Archív » Álcát öltött, és így támadt munkaadójára egy takarítónő Hatvanban

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség bíró­ság elé állí­tot­ta azt a 49 éves nőt, aki egy nyug­dí­jas asszonyt az ott­ho­ná­ban meg­tá­mad­va, erő­szak­kal pró­bált érvényt sze­rez­ni jogos­nak vélt anya­gi köve­te­lé­sé­nek.

Az elkö­ve­tő május végén köz­re­mű­kö­dött a sér­tett hat­va­ni laká­sá­nak fel­újí­tá­sá­ban, mely­nek során egy roko­na lebur­kol­ta a für­dő­szo­bát. A munka végez­té­vel a vád­lott taka­rí­tot­ta ki az ingat­lant, ami­ért a lakás idős és súlyo­san beteg tulaj­do­no­sa 5.000 forin­tot fize­tett. A nő keve­sell­te, több pénzt köve­telt, ám a sér­tett - a munka minő­sé­gét kifo­gá­sol­va - eluta­sí­tot­ta a kéré­sét, ami miatt a ter­helt fel­in­dul­tan távo­zott a lakás­ból, ahová azon­ban júni­us 2-án dél­után, magát elmasz­kí­roz­va vissza­tért.

Paró­kát és base­ball sap­kát tett a fejé­re, az arcát nap­szem­üveg­gel és száj­maszk­kal takar­ta el, a cipő­i­re pedig egy-egy sze­me­tes­zsá­kot húzott, majd becsen­ge­tett az idős asszony­hoz. A sér­tett ajtót nyi­tott, mire a vád­lott - fél­re­lök­ve őt - beron­tott a lakás­ba, és egye­ne­sen a szo­bá­ba ment, ahol magá­hoz ragad­ta azt a kézi­tás­kát, mely­ben koráb­bi mun­ka­adó­ja a pén­zét tar­tot­ta. A rossz egész­sé­gi álla­pot­ban lévő sér­tett min­den­áron meg­pró­bál­ta meg­aka­dá­lyoz­ni érté­ke­i­nek eltu­laj­do­ní­tá­sát, ezért elkap­ta a táska fülét, de a vád­lott ellök­te őt úgy, hogy mind­ket­ten a föld­re zuhan­tak. A dula­ko­dás a pad­lón foly­ta­tó­dott egé­szen addig, amíg az áldo­zat kiál­tá­sa­it meg­hall­va át nem sza­lad­tak a szom­szé­dok, akik azután kihív­ták a rend­őr­sé­get. A hanyatt fekvő sér­tet­ten tér­dep­lő vád­lot­tat az asszony idő­köz­ben meg­ér­ke­ző fia lelök­te ugyan az édes­any­ja mell­ka­sá­ról, de a bán­tal­ma­zott nő addig­ra már csi­go­lya­tö­rést szen­ve­dett.

A rend­őrök végül a hely­szí­nen elfog­ták a gya­nú­sí­tot­tat, akit bűn­ügyi őri­zet­be vet­tek.

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel és a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ta az elkö­ve­tőt, aki­vel szem­ben a bíró­ság - egyet értve az erre irá­nyu­ló ügyé­szi indít­vánnyal - a soron kívül, tech­ni­kai esz­köz igény­be véte­lé­vel meg­tar­tott tár­gya­lá­son 3 év bör­tönt és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tést sza­bott ki.

A dön­tés ellen a Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség súlyo­sí­tás, míg a jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő ter­helt eny­hí­tés végett jelen­tett be fel­leb­be­zést, így az nem jog­erős.