Főoldal » Hírek » Alig múltak 14 évesek, mikor raboltak a fiatalok - a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Vád­eme­lés két 14 éves és egy 15 éves fia­tal ellen, akik 3 000 forin­tot rabol­tak el isko­la­tár­suk­tól.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a két 14 éves és a 15 éves fia­tal 2022 augusz­tu­sá­ban, Sop­ron­ban az utcán lát­ták meg egyik isko­la­tár­su­kat, és elha­tá­roz­ták, hogy pénzt sze­rez­nek tőle.

Követ­ni kezd­ték a sér­tet­tet, majd meg­szó­lí­tot­ták, és 3 000 forin­tot kér­tek tőle. A sér­tett elő­ször nem adott nekik pénzt, kérte őket, hogy ne köves­sék. A fiúk ennek elle­né­re tovább­ra is men­tek utána, majd emelt han­gon, inge­rül­ten köve­tel­ték, hogy a sér­tett adjon nekik pénzt, és verés­sel is fenye­get­ték.

A sér­tett, aki attól félt, hogy meg­ve­rik, végül a kért össze­get átad­ta a fiúk­nak.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fia­ta­lok ellen cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás miatt emelt vádat. A bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­le tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Sop­ro­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai végez­ték el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Sop­ro­ni Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni.